หลักสูตร : PHP Ajax with jQuery

หลักสูตร PHP Ajax with jQuery
วันที่อบรม : 12 ธ.ค. 2560 ถึง 14 ธ.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.025967600 ต่อ 2425prannicha.h@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ นาคราชปส.0944542468areerat.n@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐปราง มาแสงวศ.02-201-7376nattaprang@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัยศท.0641647111natchaya.k@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายเจนกิจ บุญดีศลช.0895380528Studio2corner@gmail.com[CONFIRMED]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์ชนก สายแผ้วสทน.0862324845tipchanoks@tint.or.th[CHECK-IN]
นายธนกร โพธิ์วิเชียรสทน.0964940065tanakorn@tint.or.th[CHECK-IN]
นายอารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนาสอวช.0981544459arum@nxpo.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน