หลักสูตร : การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint

หลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint
วันที่อบรม : 20 ธ.ค. 2560 ถึง 22 ธ.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ตร.02-333-4061nantakan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรุติกานต์ เจษฎาอภิชนตร.0875091675sarutikarn.j@mail.go.th[CHECK-IN]
นายปฐมพล กมลศุภสิริปส.0993357755prathompol.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโมรีพัฐฐ์ ลำเจียกเทศปส.025967600 ต่อ 2221moreeput.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายอภิวัฒน์ โพธิสมบัติปส.025967600 ต่อ 2122apiwat.p@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนลินทิพย์ เพิ่มยินดีมว.02-577-5100 ต่อ 4214nalintipp@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายธนากร ปัญญาฤดีพรวศ.022017098pthanakorn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประภัสศร ศิลปศาสตร์ดำรงวศ.022017228prapatsorn@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ คล้ายสอนศปท.0897790693kamonthip.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานดา ช้างแก้วศลช.0922585540sasikanda@adtec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอรนลิน สีตื้อศลช.0818868890aonalins@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวไพลิน เลิศคงยศศวภ.0887817415pailin.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัททิยา ส่องศรีศวภ.0887914365pattiya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงามศวภ.038394790siripat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายศุภวิชญ์ เนตรเจริญศวภ.0816146496supawitnetcharoen@gmail.com[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นายพงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์สทน.0892291010pongpank@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมนตรา ตันตระกูลสทน.0814665875savox_ultra@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.0845724050areerat.t@most.go.th[REGISTRY]
นายวสุชา ทัศนียพันธุ์สม.023333895vasuchar.t@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี พรมชาติสม.02-3333907aunchlee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธมลวรรณ ทองประกอบสร.023333716thamolwan.t@most.go.th[REGISTRY]
นายภาณุพงศ์ เผือกกันสีสร.023333700panupong.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรชตวรรณ กมลเพชรสส.023333700rachatawan.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุษา แสงฉายสส.0849012035usa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางรุ่งทิพย์ คำพิทุมสสก.023333700rungthip.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายกัมปนาท ปรีชาไวสอว.08504636113kampanart.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่างสอว.023333905watcharaporn2701@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวรพีพัฒน์ ทองสมบัติสอวช.0802182723rapeepat@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณพร เจริญรัตน์สอวช.0804415450wannaporn@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์สอวช.021605432 ต่อ 602orawan@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวภารดี ฉัตร์เทอพ.025779999 ต่อ 1939paradee@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน