หลักสูตร : การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 1

หลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 1
วันที่อบรม : 07 ธ.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางรัชดา พรหมประสิทธิ์กก.023333807rachada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)023333974warini@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรฉัตร นาครภัฏกพร. (ด้าน ววน.)023333972orrachart.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ตร.02-333-4061nantakan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรชนีกร สุกเกลี้ยงตร.023333700rachaneekorn.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัศนีย์ ศิริพัฒน์ตร.023333934asanee.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฐาปนี รักษาความดีศวภ.0808324502thapanee.r@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวภัททิยา ส่องศรีศวภ.0887914365pattiya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาสินี พริ้มพรายศวภ.0801292982wilasinee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจฉรา เด่นเจริญโสภณศวภ.0864124540atchara.d@msot.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์สกน.023333700-5 ext.4074natthakarn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชยสกน.023333700-5 ต่อ 4074panupun.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรพันธ์ สามิตรสกน.023333700amornpun.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิราภรณ์ ทองบ่อสค.023333796chirapron.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ นิลทลักษณ์สค.023333770pornthip.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิไลวรรณ เหลืองทองอร่ามสค.023333700wilaiwan.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอ้อม ศรีสังวาลสค.023333775aom.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[CHECK-IN]
นางชัญญานุช บุบผามะตะนังสนย.023333845phissamai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนกร สร้อยสิงห์สนย.023333895thanakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอี้ยงสบค.023333700porntip.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางนพพร ตั้งชัยสินสม.023333894nopporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกุลประภา สุนทรารชุนสส.023333700kulprapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา จีระสิงห์สส.023333915jinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐธิดา พิมพ์เปลี่ยนศิริสส.023333700nattida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญสส.023333700thanyarat.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนภาพรรณ ทองประดับสส.023333700napapun.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบัสตี สารีสส.023333700basti.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายปรเมษฐ์ สีเขียวแก่สส.023333700paramed.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนาสส.023333914unchalee@most.go.th[REGISTRY]
นางจินตนา จันทร์เหลี่ยมสอ.023333700jintana.j@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธิดารัตน์ แซ่ลิ่มสอ.023333700tidarat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลุบล เลไทยสงค์สอ.023333740nilubon.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายประกรรษวัต ทองชุ่มสอ.023333700prakussawat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.0 2333 3738petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์สอ.0 2333 3739varinchon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลชนก เถื่อนสุริยะสอว.0233337000 ต่อ 4085kamonchanok.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฬาลักษณ์ ติวิพันธ์สอว.023333700julalak.t@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน