หลักสูตร : การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 2

หลักสูตร การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณ รุ่นที่ 2
วันที่อบรม : 08 ธ.ค. 2560 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนัยน์ปพร น้อยสกุลตน.023333965naipaporn.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรภรณ์ สังคพันธนก.023333700watcharabhorn.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัยนก.023333700sureeya@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัยศท.0641647111natchaya.k@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นายโยธิน จันทร์ครุธศท.023333700 ต่อ7001yothin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางพิมพ์ใจ ลำดวนศปท.0861911429pimjai.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเกศสิรินทร์ ปานแดงสค.023333700ketsirin.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชมพูนุท กิติสค.0233337000chompoonoot.k@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวนารี เปรุนาวินสค.023333700naree.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายสาธิต ดีวงษ์สค.023333796satit@most.go.th[CHECK-IN]
นายศิริพงศ์ จันทร์มาตรสทพศ.023333700siripong.j@most.go.th[CHECK-IN]
นายกิตติศักดิ์ พลบุบผาสนย.023333846kitisak.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย์สปคร.0233337000jitranuch.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางนิศากร จันทนะประสาทพรสปคร.023333700nisakorn.j@most.go.th[CHECK-IN]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ รักผลสม.023333892uthaiwan.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางฟูธนิช นิราศภัยสร.0233338369ต่อ3702futanith@most.go.th[CHECK-IN]
นายภาณุพงศ์ เผือกกันสีสร.023333700panupong.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสมสกุล นุชดำรงค์สร.023333989somsakul@most.go.th[REGISTRY]
นางพัชรี เอี่ยมแฝงกรุงสสก.02 333 3700 ต่อ 3732patchree@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3700 ต่อ 3732sine_wega@hotmail.com[CHECK-IN]
นางทองสุข ภู่วัฒนกุลสอ.023333991thongsook@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนกร เขาใหญ่สอ.023333700thanakorn.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญฐิรัตยา วงษ์จันทร์สอ.023333700thantiratta.w@most.go.th[CHECK-IN]
นายธีรวัฒน์ หงส์วงค์สอ.023333700teerawat.h@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริรัตน์ เนตรหาญสอ.023333741sirirat.na@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี แสงประเสริฐสอ.023333700sawitree.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ฟักสอ.023333988souvaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลัดดาวรรณ เจริญศิริวัฒน์สอว.023333700laddawan.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่างสอว.023333905watcharaporn2701@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน