หลักสูตร : การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ

หลักสูตร การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบหนังสือเวียนของ สป.วท. สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ
วันที่อบรม : 26 ม.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายอนาวิล อมรเดชากุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.02 -333 - 3965poonyata@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ตร.02-333-4061nantakan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรชนีกร สุกเกลี้ยงตร.023333959rachaneekorn.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัศนีย์ ศิริพัฒน์ตร.023333934asanee.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางพิมพ์ใจ ลำดวนศปท.0861911429pimjai.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์ สกน.023333700natthakarn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาคสกน.023333700-5 # 4074napassawan.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชยสกน.023333700-5 ต่อ 4074panupun.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรพันธ์ สามิตรสกน.023333700amornpun.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[CHECK-IN]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนกร สร้อยสิงห์สนย.023333895thanakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูลสนย.02-3333-849yaowaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา งามเจริญสบค.023333748kanitta.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ ด้วงเอี้ยงสบค.023333700porntip.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[CHECK-IN]
นางนพพร ตั้งชัยสินสม.023333894nopporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ รักผลสม.023333892uthaiwan.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางปรียาภรณ์ พรประภาสร.023333706preeyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางฟูธนิช นิราศภัยสร.0233338369ต่อ3702futanith@most.go.th[REGISTRY]
นายภาณุพงศ์ เผืออกันสีสร.0622941936panupongoheukkansi@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพรรณ กันทาสุขสร.023334038suphaphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[CHECK-IN]
นางจินตนา จันทร์เหลี่ยมสอ.023333700jintana.j@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน