หลักสูตร : Advance Android Programming

หลักสูตร Advance Android Programming
วันที่อบรม : 15 ก.พ. 2561 ถึง 16 ก.พ. 2561 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนาฏนลิน ศาสตรีปส.025967600 ต่อ 2417ืnatnalin.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.025967600 ต่อ 2425prannicha.h@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นายกรธรรม สถิรกุลวศ.022017388korntham@dss.go.th[CHECK-IN]
นายนิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชควศ.0948128866nititpong@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสมภัทร แพรกนกแก้ววศ.022017388new_seven-4@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงามศวภ.038394790siripat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CONFIRMED]
นายนรินทร์ ปั้นเทียนอพ.025779999ต่อ1305narin@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน