หลักสูตร : เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)

หลักสูตร เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
วันที่อบรม : 05 มี.ค. 2561 ถึง 07 มี.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปุณญาภา พรพัฒนนางกูรกพร. (ด้าน ววน.)023333975punyapa.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรฉัตร นาครภัฏกพร. (ด้าน ววน.)023333972orrachart.n@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ตร.02-333-4061nantakan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรชนีกร สุกเกลี้ยงตร.023333959rachaneekorn.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายจุมพฏ จำเนียรปส.0869626711hs9vip@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนัยนา จรทะผาปส.025967600 ต่อ 2121naiyana.j@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนาฏนลิน ศาสตรีปส.025967600 ต่อ 2417ืnatnalin.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภาวิณี ทองเอียดปส.025967600 ต่อ 1426pawinee.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดิศลิน กอบวิทย์กรณ์วว.025779539dissalin@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธันยกร อารีรัชชกุลวว.025779085thanyakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางวราพร พุ่มไม้วว.02-577-9360Waraporn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์วว.025779085athitaya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา อัศวชัยณรงค์วศ.022017133kanittaa@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑาทิพย์ ก่อเส็งวศ.022017211jutatip@dss.go.th[CHECK-IN]
นางชื่นจิต สีพญาวศ.022017273chuenjit@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสริญญา นนทศิริวศ.022017390,022017058sarinya@dss.go.th[CHECK-IN]
นายโยธิน จันทร์ครุธศท.023333700 ต่อ7001yothin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกรรวี ภูริรักษ์ศลช.026445499 ต่อ 166kornrawee@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายปราการ เลาหวัฒนาวณิชย์ศลช.0891303006prakarn@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุดารัตน์ ดอนเสศลช.025646960 ต่อ 1397sudarat.d@adtec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอรนลิน สีตื้อศลช.0818868890aonalins@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอารีญา ภาคาหาญศลช.0819122495ya@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงามศวภ.038394790siripat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชยสกน.023333700-5 ต่อ 4074panupun.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางวรรณา อภิรัตนาชัยสกน.023333700wanna.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจสกน.0819295303sureerat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรพันธ์ สามิตรสกน.023333700amornpun.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุ่งลดา รัตนพิมพ์สค.023333780roonglada.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางกาญจนา กระจ่างโพธิ์สซ.044-217040 ต่อ 1201kanjana@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวดารณี ปิ่นสุวรรณสซ.0892828506daranee@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมนัสนันท์ เจียศิริพรสซ.0835696642manasanan@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรรัตน์ แซ่่ส่งสซ.0854947751amornrar@sli.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรสส.0849245363siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายยอดดอย สุขสอาดสอว.0838792670yoddoy.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสิริพร สร้อยภู่ระย้าสอว.0897235091siriporn@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน