หลักสูตร : การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ

หลักสูตร การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ
วันที่อบรม : 07 ก.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร สีหวังศท.023333700#1133kanokporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธันยาภรณ์ บรรเทาศท.023333813littlekif@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเกตุวดี ชาญชาติณรงค์สค.023333787katvadee@most.go.th[CHECK-IN]
นางนราวดี ปัทมะอุบลสค.023333785naravde@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333792butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรี สร้อยทองพูลสค.023333794patcharee@most.go.th[CHECK-IN]
นางอาภาศิริ มุขพรหมสค.023333748arpasiri@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณี ฉกาจนโรดมสนย.023333848punnee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัสสร สวาทะสุขสนย.02-33337009ต่อ 3861patsorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูลสนย.02-3333-849yaowaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรินทิพย์ ผดุงสันติกุลสนย.02-33337009ต่อ 3868sarintip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา ศรีไชโยสบค.023333751suganya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดามาส สุทธิชัยเมธีสปคร.023333876jindamas@most.go.th[CHECK-IN]
นายคำนึง เพิ่มพูลสร.02-3333836ต่อ 3708khumnung@most.go.th[CHECK-IN]
นางสมสกุล นุชดำรงค์สร.023333989somsakul@most.go.th[CHECK-IN]
นางกันยา พงศ์พิศาลสส.023333866ganya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา จีระสิงห์สส.023333915jinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางเทียรทอง ใจสำราญสส.023333700teintong@most.co.th[CHECK-IN]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[CHECK-IN]
นางวนิดา บุญนาคค้าสส.02 333 3981wanida@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิรัส สังข์ทองสส.02-33337009ต่อ 3956suchirasa@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุทัศน์ อู่ศิริจันทร์สส.02 333 3929sutus@most.go.th[CHECK-IN]
นางกิ่งกาญจน์ นิมิตรัตนากรสอ.023333797kingkarn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปภัสสราภา ลม้ายศรีสอ.023333700papas.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายมานะ โพธิ์จันทร์สอ.023333787mana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์สอ.0 2333 3739varinchon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดชสอ.023333742supaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑามาศ ทองบางใบสอว.023333971arihide@hotmail.com[CHECK-IN]
นายเอกชัย เขื่อนมณีสอว.02-33337009ต่อ 3857aekachai@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน