หลักสูตร : การสร้าง Website ด้วย Wordpress

หลักสูตร การสร้าง Website ด้วย Wordpress
วันที่อบรม : 22 มี.ค. 2561 ถึง 23 มี.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายจินตนาถ ด่านดุษฎีกพร. (ด้าน ววน.)023333700jintanat.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)02-333-3972warini@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023333700sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรภรณ์ สังคพันธนก.023333700watcharabhorn.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายธันยกร อารีรัชชกุลวว.025779085thanyakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวฐิตารินีย์ สุโรพันธ์วศ.022017122thitarinee@dss.go.th[CHECK-IN]
นายวศิน พันธ์สะอาดวศ.022017134wasin@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสุรวุฒิ พวงมาลีวศ.0868128463surawut@dss.go.th[CHECK-IN]
นายอัศราวุฒิ ตอโมกข์วศ.022017510autsarawut@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัยศท.0641647111natchaya.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายเจนกิจ บุญดีศลช.0895380528jankit@adtec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ พงษ์พันธุ์สกน.023333700-5 ext.4074natthakarn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางกรรณ์การ กองเพชรสซ.044217040kannika@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา กุลประจวบสซ.044274130kartoon999@hotmail.com[CHECK-IN]
นายฐานพล พวงมาลีสทน.0850276766taamturi.tint@gmail.com[CHECK-IN]
นายพีร์ชาภัชร์ พงษ์อิ่มสทน.0840809792carbonya34@gmail.com[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นายวรวุฒิ วิริยะยุทธการกุลสอว.0892259997worawut.v@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน