หลักสูตร : Advanced Microsoft Excel

หลักสูตร Advanced Microsoft Excel
วันที่อบรม : 02 เม.ย. 2561 ถึง 04 เม.ย. 2561 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศรุติกานต์ เจษฎาอภิชนตร.0875091675sarutikarn.j@mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรภรณ์ สังคพันธนก.023333700watcharabhorn.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัลยารัตน์ ประทับกองปส.02-596-7600 ต่อ 1519kanlayaratpratupkong@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผาปส.025967600 ต่อ 2123darunwan.c@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.025967600 ต่อ 2425prannicha.h@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองอินทร์ปส.02-5967600 ext.2418saowaluck.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นายอภิวัฒน์ โพธิสมบัติปส.025967600 ต่อ 2122apiwat.p@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ นาคราชปส.0944542468areerat.n@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสร้อยอารดา อินทรพรหมมว.025775100 ต่อ 4206soiarada@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอรัญญา เขียวพัดมว.025775100 ext 4120aranya@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชรี แก้วนพรัตน์วศ.022017054pkaewnop@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายโยธิน จันทร์ครุธศท.023333700 ต่อ7001yothin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยะพร ปิตะฝ่ายศลช.0616424535aboutkwan@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพฤกษมณ พิมพาศลช.0982496684pluksa1611@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาววรรณา รอดกลิ่นศลช.0967683399wanna@adtec.or.th[CHECK-IN]
นายสิทธรัตน์ วงศ์ทองศรีศลช.0863192881sitharat@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีญา ภาคาหาญศลช.0819122495ัya@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญลักษณ์ เพชรสถิตย์สกน.0840444880thunyaluck.p@most.go.th[CONFIRMED]
นางวรรณา อภิรัตนาชัยสกน.023333700wanna.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจสกน.0819295303sureerat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายธีริทธิ์ สุขใยสค.023333769theerit.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุ่งลดา รัตนพิมพ์สค.023333780roonglada.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์์สค.023333786saovaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวผกามาศ เครือศรีสซ.0868944925phakamart@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุประวีณ์ วงศ์สุโชโตสตป.085-0601448suprawee04@gmail.com[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นายชัญภักต์ คูคู่สมุทรสทน.0867136858chunyapuk@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภลักษณ์ คงศรีสทน.0894494575supalak@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติกา หนูทองสอวช.021605432chotika.n@sti.or.th[CHECK-IN]
นายนพพร โภชนัดศรีฉายสอวช.021605432#704nopporn@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณทิกา ตระกูลสถิตย์มั่นสอวช.0815900950phanthika.t@gmail.com[CHECK-IN]
นายภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์สอวช.0981549962phumphatpp@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวมนัสวี เรืองเดชสอวช.0826966608manaswee_rua@foodinnopolis.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเมธาวี จุฬาลักษณ์ศิริบุญสอวช.021605432methawee@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวยุวดี อัณฑสูตรสอวช.0804402004yuwadee@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวณิต อุดมเวชสกุลสอวช.0860933991saowanit@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอรณิช เวชปานสอวช.0850563420oranich@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอรวรรณ วัฑฒนะพงศ์สอวช.021605432ต่อ602orawan@sti.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน