หลักสูตร : เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)

หลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)
วันที่อบรม : 25 เม.ย. 2561 ถึง 27 เม.ย. 2561 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวสรรพมงคล บุญกันตร.023333700sanpamongkol.b@most.go.th[CHECK-IN]
นายปพน เผือกคะเชนทร์ปส.0896848075paphon.p@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูรปส.025967600 ต่อ2425piyawan.k@oaep.mail.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคลปส.025967600 ต่อ 2122supatsorn.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางขวัญชนก ประเสริฐนิธิบูรณ์มว.089-1664240khwanchanok@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวคุณากร จันทร์ไพศรีมว.0858624288kunakorn@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรีวรรณ ทรัพย์รุ่งเรืองวว.025779539wadsharewon@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์วว.025779085athitaya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธเนศ ปาลาศวศ.0965355663thanet@dss.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฐานิกา ธานีศลช.0957215877thanika.t@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเพียงฤทัย วงศาประหยัดศลช.0944955349namza.piangruthai@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอรดา คำยุธาศลช.086-633-2175ororhaha@gmail.com[CHECK-IN]
นางวรรณา อภิรัตนาชัยสกน.023333700wanna.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรีย์รัตน์ เล็งวัฒนากิจสกน.0819295303sureerat.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอมรพันธ์ สามิตรสกน.023333700amornpun.s@most.go.th[CONFIRMED]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษมสม.023333903phansak.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธิดารัตน์ โกมลวานิชสอวช.0944566686tidarat@sti.or.th[CHECK-IN]
นายนพพร โภชนัดศรีฉายสอวช.021605432#704nopporn@sti.or.th[CONFIRMED]
นายภูมิพัฒน์ พงศ์แพทย์สอวช.0981549962phumphatpp@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน