หลักสูตร : การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular Framework

หลักสูตร การเขียนโปรแกรม Single page ด้วย Angular Framework
วันที่อบรม : 23 พ.ค. 2561 ถึง 25 พ.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายเจนศักดิ์ ยุติธรรมมว.025775100janesak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายธนกร หาสิงห์ทองวว.025779356thanakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779351pvs@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายอนุสรณ์ กาฬภักดีวว.025779350anusorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธเนศ ปาลาศวศ.0965355663thanet@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนวพร เลิศธาราทัตวศ.022017494nawaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอธิการ ทองวัฒน์สซ.0819671649athikarn@slri.or.th[CHECK-IN]
นายณัฐพงศ์ อนุวงศ์สดร.0829816699nuttapong@narit.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน