หลักสูตร : Microsoft Excel ครั้งที่ 2

หลักสูตร Microsoft Excel ครั้งที่ 2
วันที่อบรม : 11 พ.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์กก.023333806nuntaporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชรินธร ยิ่งเจริญวัฒนากิจกก.023333806watcharinthorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางชัญญานุช บุบผามะตะนังสนย.023333845phissamai@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูลสนย.02-3333-849yaowaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพิมล กาญจนไชยสบค.023333752pornpimon.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐธันยากร ธรรมนพรัตน์สร.023333705ืีnutsarun@most.go.th[CHECK-IN]
นายทินกร รสรื่นสส.023333947tinnakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นายเมธี ลิมนิยกุลสส.023333862mathee@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชลิศา ทรัพย์พรสอ.02-333-3721chalisa.s@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน