หลักสูตร : การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)

หลักสูตร การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)
วันที่อบรม : 13 มิ.ย. 2561 ถึง 15 มิ.ย. 2561 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายชาคริช สุขสมสินกก.023333806chakrich.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรฉัตร นาครภัฏกพร. (ด้าน ววน.)023333972orrachart.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรชนีกร สุกเกลี้ยงตร.023333959rachaneekorn.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวาลักษณ์ กลีบเมฆตร.0931160136siwaluk.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุรีพร เสือเดชปส.0883506218jureeporn.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์ปส.0981978955doendara.m@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนัยนา จรทะผาปส.025967600-2121naiyana.j@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรรษมน อยู่ประเสริฐปส.0619821459watsamon.y@oap.go.th[CHECK-IN]
นางศันสนีย์ บริรักษ์ปส.0894404553sansanee.b@oap.go.th[CHECK-IN]
นายสุทธิพัฒน์ ฟื้นมาปส.0849154535sutthiph@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอังขณา ตาพรมปส.0827803102angkana.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัญญากานต์ ต่วนชื่นวศ.0813099424kanyakan@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรส ชูจันทร์วศ.0857989010chotiros@dss.go.th[CHECK-IN]
นายธเนศ ปาลาศวศ.0965355663thanet@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรษชล รัตนปาณีวศ.022017285passachon@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์วศ.022017251penvipa@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์วศ.022017336sutthisak@dss.go.th[CHECK-IN]
นายศุภวิชญ์ เนตรเจริญศวภ.0816146496supawitnetcharoen@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวษรฉัตร อินทยุงสกน.0952491646sornchad.i@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายพงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์สทน.0892291010pongpank@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมนตรา ตันตระกูลสทน.0814665875savox_ultra@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวรักชนก สีดาโคตรสนย.02-333-3864rakchanok.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษม.สม.023333903pansak2000@yahoo.com[CHECK-IN]
นางสาวภิญญดา พงศ์อารีสวทช.0869929097pinyada.pon@biotec.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน