หลักสูตร : การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ

หลักสูตร การใช้งานระบบ e-mail กลางภาครัฐ
วันที่อบรม : 08 ก.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางอรุณี พงษ์มะลิวัลย์นก.023333963arunee@most.go.th[CHECK-IN]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.023333700 ต่อ1111kitisak@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์ศท.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นายโยธิน จันทร์ครุธศท.023333700 ต่อ7001yothin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิรินาถ เนียมคล้ำศท.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางสาวสุวดี เหมือนอ้นศท.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[CHECK-IN]
นายองอาจ ทองเปลี่ยนศท.023333700 ต่อ7001AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นายพิชัย เนตรจรัสแสงสค.023333778pichai@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุพจน์ ฉายภมรสค.023333787supoj@most.go.th[CHECK-IN]
นางอนิดสรา หมั่นเรียนสค.023333793anidsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิรัตน์ ฉุยฉายสนผ.023333738sasirat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธัญรัตนี ประชามอญสนย.023333700thanyarat.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลภัสรดา บาลันสนย.023333864aueporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาดา ปิ่นเกษรสนย.02-33337009ต่อ 3864wipada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิ์ทองสนย.02-33337009ต่อ 3864atcharaphan@most.go.th[CHECK-IN]
นายพงษ์เทพ เจริญสวัสดิ์สบค.023333753pongthep@most.go.th[CHECK-IN]
นายวิชา พลบุบผาสบค.023331020vicha@most.go.th[CHECK-IN]
นายนพดล อารยธรรมสม.023333903nopadon.a@most.mail.go.th[CHECK-IN]
นายภูมิพิษณุ ฝาชัยภูมิสม.023333906poompitsanu@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดรุญณี แก้วสระแสนสร.023333836ต่อ3712darunnee1@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรวรรณ รักษาสังข์สร.023333713worawon.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุณยชา บัณฑิตกุลสส.02-3333700 ต่อ 3864punyacha@most.go.th[CHECK-IN]
นายฤทธิรงค์ วิภาตะศิลปินสส.02-33337009ต่อ 3941rittirong@most.go.th[CHECK-IN]
นายวิทยา สุวรรณสุขสส.023333700Wittaya@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ สมศักดิ์สส.02-3333956sombat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกรรณา อรุณแขงามใสสอ.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางทองสุข ภู่วัฒนกุลสอ.023333991thongsook@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพรรณ พงษ์พันธ์สอ.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.023333990petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นางมนทิรา กันประเสริฐสอ.023333741montira@most.go.th[CHECK-IN]
นายรุ่งอรุณ ไผ่สิรบูรณ์สอ.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางสาวสะการะ พวงเพ็ชร์สอ.023333721sakara@most.go.th[CHECK-IN]
นางเสาวนีย์ แก้วอันสอ.023333700AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางอรพรรณ ม่วงมณีสอ.02 333 3959oraphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรสิริ ไพรศรีสอ.023333723onsiri@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน