หลักสูตร : การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่

หลักสูตร การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่
วันที่อบรม : 11 มิ.ย. 2561 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพลสนย.023333854nutthakan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสมิตรตา พวงบุหงาสนย.023335014samitta.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุจิรา มั่นจันทร์สนย.02-3333-3856sujera.m@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยมสนย.02-3333-3700 ต่อ 5011anusara.t@most.go.th[REGISTRY]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน