หลักสูตร : สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่

หลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่
วันที่อบรม : 13 ก.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์กก.023333806nuntaporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววาริณี หนันตะกพร. (ด้าน ววน.)02-333-3972warini@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวาลักษณ์ กลีบเมฆตร.0931160136siwaluk.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายปราลม จาดโห้ปส.02-5967600ต่อ2122pralom@oaep.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพิมล สุดเสือปส.025967600pornpimon.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกันต์ภัสสร เผือกขาวผ่องมว.025775100kanpatson@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนฐภร วิกรานตเสวีมว.025775100 ต่อ 4221nathaporn@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวภัณฑิลา ภูมิระเบียบวศ.022017161pantila@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิชชภรณ์ แกระวงค์วศ.0886508993witchaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสมบูรณ์ มณีรัตนาศักดิ์วศ.022017075taipmc@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสวรรยา เชื้อพันธุ์วศ.0815659182sawanya@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววีราวัลย์ ปรีชาสิทธิคุณศวภ.023333700 ต่อ 4062veerawan.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศุภักษร วงศ์ใหญ่ศวภ.053211434supaksorn.w@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสายนที ทุมมาสทน.0851139511bo.glacier@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวสิรินิสภ์ นิยมพงศ์สทน.0818315434sirinis@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชญาภา ทิพย์กุมารสนย.023333848chayapa.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพลสนย.023333854nutthakan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายวสุชา ทัศนียพันธุ์สม.02-333-3895vasuchar.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี พรมชาติสม.02-3333907aunchlee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ รักผลสม.023333892uthaiwan.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023334062duenpen.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก เหรียญประยูรสส.0875930595pornchanok.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูมินันท์ ทัดเทียมสส.023333947bhuminan.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรชนิศ ศริวิชัยสส.0918545152rachanis.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3732siriluck@most.go.th[CHECK-IN]
นายธงชัยรัฐฐ์ เครือมณีสอวช.087-1823223thongchairat@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทรพร บุญยิ่งยงสอวช.0894906080pattaraporn@sti.or.th[CHECK-IN]
นายธนรัชต์ ขาวอ่อนอพ.0842453942thanarat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาววชิรพร ดิษฐสมบูรณ์อพ.0869964989wachiraporn@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอริยา พันธุ์ถาวรนาวินอพ.025779999 ต่อ 1815ariya@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน