หลักสูตร : การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กร

หลักสูตร การใช้ Google Docs เพื่อการทำงานสำหรับองค์กร
วันที่อบรม : 23 ก.ค. 2561 ถึง 24 ก.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์กก.023333806nuntaporn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวาลักษณ์ กลีบเมฆตร.0931160136siwaluk.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนัยนา จรทะผาปส.025967600 ต่อ 2121naiyana.j@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวยุวันดา สุดสมปส.0806777948Yuwanda.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางจิลมิกา แสนพลพัฒน์มว.025775100 ต่อ 4213jilmika@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวหงส์ฤทัย นุโยนรัมย์มว.025775100 ต่อ 1349hongrutai@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายกิจติศักดิ์ ยศอินทร์วศ.02-201-7165Kijtisak@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดวงหทัย แก้วใสวศ. 022017170duanghathai@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนุชธิดา ปัดตังทานังวศ.022017342anuttida@hotmail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังค์วรา พูลเกษมวศ.022017219angwara@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนิตยา นพพยัฆสทน.024019889 ต่อ 1132nitaya@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสมจิตร์ ลังบุบผาสทน.0897759823somjitl@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวชญาภา ทิพย์กุมารสนย.023333848chayapa.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพลสนย.023333854nutthakan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจจิมา กวีญาณสม.023333901ajjima.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายธงชัยรัฐฐ์ เครือมณีสอวช.087-1823223thongchairat@sti.or.th[CHECK-IN]
นายสักกเวท ยอเเสงสอวช.0944379995sakkawet@sti.or.th[CHECK-IN]
นายตามพงศ์ เหลืองบริบูรณ์อพ.0923432539tarmphong2531@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน