หลักสูตร : การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล

หลักสูตร การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล
วันที่อบรม : 31 ส.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาววิภาวัณย์ อึ้งมณีภรณ์กก.0845142992wipawun.u@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวปุณญาภา พรพัฒนนางกูรกพร. (ด้าน ววน.)0894909998punyapa.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางวิรัชนี แข็งแรงกพร. (ด้าน ววน.)023333874wiratchanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรฉัตร นาครภัฏกพร. (ด้าน ววน.)023333972orrachart.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอินทิรา ชุ่มใจกพร. (ด้าน ววน.)023333700ainthira.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี สีนวนสกุนณีตน.023333965sawitree.se@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางกัญญา ศรีนวลชาตินก.023333927kanya@most.go.th[CHECK-IN]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.023333700 ต่อ1111kitisak@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้าศท.023333700 ต่อ3819jantana@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรายุ ชัยมีบุญศท.0614155938jirayu.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนวัต เจริญพวงแก้วศท.0649321999thanawat.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[CHECK-IN]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นางพิมพ์ใจ ลำดวนศปท.0861911429pimjai.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ ศรีคัฒนพรหม สกน.023333700kannapatch.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัชนี งามตระการไพศาลสกน.02 3333700rachanee.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาวัณย์ อึ้งมณีภรณ์สกน.02-333 3700 ต่อ 4073wipawun.u@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพรรณี โพธิ์ดกสกน.0836414438Supannee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกาญจนา คุ้มสิงสันสค.023333700kanchana.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[CHECK-IN]
นายธีริทธิ์ สุขใยสค.023333769theerit.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333771butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ นิลทลักษณ์สค.023333770pornthip.n@most.go.th[REGISTRY]
นางพรรณี ฤทธิเดชสค.023333787phannee@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรา เที่ยงธรรมสค.023333791patchara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชรา ถาคำสค.023333700phatchara.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภาภัค ทิวเสถียรสค.023333784papak.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุ่งลดา รัตนพิมพ์สค.023333780roonglada.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฤทัยวรรณ เย็นเป็นสุขสค.023333700ruetaiphan.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฤทัยวรรณ เย็นเป็นสุขสค.025967600ruetaiphan.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรีสุดา พรมโสภาสค.023333700srisuda.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุกัญญา แก่นเผือกสค.023333793sukanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุนิชา ผ่านภูวงศ์สค.023333700sunicha.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอ้อม ศรีสังวาลสค.023333775aom.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจฉรา ยศมงคลสค.0850104463atchara.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารยา เครื่องชัยสค.023333700araya.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์สนย.023333868kamontip.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางบุญปวีณ์ ชูชีพวงศ์วาณิชสนย.023333847chuleeko@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูลสนย.02-3333-849yaowaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจฉราพร บุญญพนิชสนย.023333860acharaporn.b@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา งามเจริญสบค.023333748kanitta.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขวัญชนก ศรีคำนวลสบค.02-333-3749kwanchanok.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่งสบค.02-333-3752juntana.ch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายธรรมนูญ มังคลานนท์สบค.023333753thammanoon@most.go.th[CHECK-IN]
นายประพาฬ นพพัชรากรสบค.023333746praphan@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววราภรณ์ เสนาบุตรสบค.023333758varaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุภาณี อินพะลันสบค.023333745supanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ รักผลสม.023333892uthaiwan.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางเอมอร โกศลชุติเดชสม.023333893em-on@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพสุภา ชินวรโสภาคสส.023333920pasupha@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี ธนะศิริวัฒนาสส.023333914unchalee@most.go.th[CHECK-IN]
นายปวีณ ควรแย้มสสก.023333700paween.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้วสสก.023333700paweenuch.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรนภา สวัสดีสสก.023333700pornnapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชรี เอี่ยมแฝงกรุงสสก.02 333 3700 ต่อ 3732patchree@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูมินทร์ ปั้นเล็กสสก.023333700poomin.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางรุ่งทิพย์ คำพิทุมสสก.023333700rungthip.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายวรุฒ กิ่งเล็กสสก.023333700warut.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3700 ต่อ 3732sine_wega@hotmail.com[CHECK-IN]
นายสกล นุ่นงามสสก.023333700sakol.n@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายไกรพิชญ์ ทรัพย์ยืนยงสอ.0820888321kraipitch.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐสันต์ โชติจรูญสอ.0629181495nutasun.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพิลาส เกตุจินดาสอ.023333741primpilas_ppl@hotmail.com[CHECK-IN]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.0 2333 3738petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี แสงประเสริฐสอ.023333700sawitree.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางเสาวนีย์ สระบัวสอ.02-3330736saowanee8@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน