หลักสูตร : สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software

หลักสูตร สนุกกับการตัดต่อแก้ไขแฟ้ม PDF ด้วย Open Source Software
วันที่อบรม : 26 ต.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวสาวิตรี สีนวนสกุนณีตน.023333965sawitree.se@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาคริต แก่นพรมมว.0883484657Chacritk@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายพัฒนพงษ์ อ่อนสำลีมว.025775100 ต่อ 4112 Pattanapongo@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวหงส์ฤทัย นุโยนรัมย์มว.025775100 ต่อ 1349hongrutai@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางบุญเรียม น้อยชุมแพวว.0891097578boonriam@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสลิลดา พัฒนศิริวว.0819231549salinda@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวฉัตรฤดี เครือเนตรวศ.02-2017285minicar_za@hotmail.com[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิดา พินิจมนตรีศท.023333700-7003nida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.02-3333813ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812artukta@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชย สกน.023333700panupun.y@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสุประวีณ์ วงศ์สุโชโตสตป.085-0601448suprawee04@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวชญาภา ทิพย์กุมารสนย.023333848chayapa.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี อภิรัชตกุลสนย.023333860luksanee@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิรา มั่นจันทร์สนย.02-3333-3856sujera.m@most.go.th[CHECK-IN]
นายอรัญรักษ์ ตระกูลชัยศรีสบค.023333749arunruk.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายภาณุพงศ์ เผือกกันสีสร.023333700panupong.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริขวัญ อุรัชโนประกรสร.0805332250sirikuan.u@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณ์นุช ถือแก้วสสก.023333700paweenuch.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรนภา สวัสดีสสก.023333700pornnapa.s@most.go.th[REGISTRY]
นายไกรพิชญ์ ทรัพย์ยืนยงสอ.0820888321kraipitch.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่างสอว.023333942watcharaporn.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกวรรณ มะกรวัฒนะสอวช.02 160 5432 kanokwan@sti.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน