หลักสูตร : การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร การสร้างสรรค์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
วันที่อบรม : 21 ก.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวอภิญญา ประจันบาน

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางจิลมิกา แสนพลพัฒน์มว.025775100 ต่อ 4213jilmika@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณ์ธิภา ฉ่ำอ้วนมว.0861862044pati_nui@windowslive.com[CHECK-IN]
นางสาวธิราวรรณ นาคามดีวว.025779082tirawan@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวดลยา สุขปิติวศ.02-2017494Dollaya@dss.go.th[CHECK-IN]
นายปรีชา คำแหงวศ.022017194preecha_k@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเปรมกมล รัตนเกียรติกำจรวศ.0894789730prattana@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพัชรี แก้วนพรัตน์วศ.02-2017053pkaewnop@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทราภรณ์ โพธิ์ทองวศ.0849799681nu_ofja@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวลัดดาวัลย์ เยียดยัดวศ.022017438laddawan@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวัณย์ สำราญรื่นวศ.022017048wilawan@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอันธิฌา เอกพจน์วศ.02-2017054anthicpom_pam@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอารมณ์ ลิลาวศ.022017285arom09@yahoo.co.th[CHECK-IN]
นางอารีย์ คชฤทธิ์วศ.022017495aree@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธันยาภรณ์ บรรเทาศท.023333813littlekif@gmail.com[REGISTRY]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[REGISTRY]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[CONFIRMED]
นายโกวิทย์ พุ่มก๋งสทอภ.021414519kovit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์พธู ทีฆภาคย์วิศิษฎ์สทอภ.0897261811tipathoo@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลักขิกา เที่ยงพร้อมสทอภ.021414521luckyka@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายนพดล อารยธรรมสม.023333903nopadon.a@most.mail.go.th[CHECK-IN]
นายปราโมทย์ ป้องสุธาธารสอ.023333700pramot@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวกนิษฐ์ พันธุ์ยิ้มอพ.025779999kanit@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน