หลักสูตร : Technique Tips & Tricks in Microsoft Word

หลักสูตร Technique Tips & Tricks in Microsoft Word
วันที่อบรม : 22 พ.ย. 2561 ถึง 23 พ.ย. 2561 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกัลยารัตน์ ประทับกองปส.02-596-7600 ต่อ 1519kanlayaratpratupkong@gmail.com[CHECK-IN]
นายเฉลิม กลิ่นศรีสุขปส.0865676255chalerm.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผาปส.025967600 ต่อ 2123darunwan.c@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.025967600 ต่อ 2425prannicha.h@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลีดา มิตรายนปส.0865474645puji_jung@hotmail.com.[CHECK-IN]
นางขวัญชนก ประเสริฐนิธิบูรณ์มว.089-1664240khwanchanok@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายชาคริต แก่นพรมมว.0883484657Chacritk@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางบุญเรียม น้อยชุมแพวว.0891097578boonriam@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสลิลดา พัฒนศิริวว.0819231549salinda@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธิติ รักเรืองวศ.022017053thiti@dss.go.th[CHECK-IN]
นายภาณุพงศ์ สงวนประเสริฐวศ.022017183sapanupong@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพียงฤทัย วงศาประหยัดศลช.0944955349piangruthai@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวรุ่งลดา รัตนพิมพ์สค.023333780roonglada.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฤทัยพรรณ เย็นเป็นสุขสค.089 0627319Ruetaiphan.y@most.co.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์สนย.023333868kamontip.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐธันยากร ธรรมนพรัตน์สร.023333705ืีnutsarun@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเพ็ญพรรณ มั่นยืนสร.023333708phenphan.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023334062duenpen.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคลสส.023333958suchanuch.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑารัตน์ มณีโลกสสน.026427132jutarat@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาววิภร มักสุขเสริมสสน.026427132viphorn.m@haii.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน