หลักสูตร : การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ Inkscape

หลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic ด้วย Gimp และ Inkscape
วันที่อบรม : 26 พ.ย. 2561 ถึง 28 พ.ย. 2561 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปภัสสราภา ลม้ายศรีตร.023333959papassarapa.l@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศรีนภา กล่ำคำตร.02-333-3700 ต่อ 3754srinapa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณฐมน พุทธสุวรรณปส.0851007185natamon.p@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสราญรัตน์ พิทักษ์ปฐมพงศ์ปส.0629942622saranrat.p@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเปรมรัตน์ เฉลิมพักตร์วว.025779082premruth@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ เส็นสดวศ.089-9632695porntip@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุธัศศิณีย์ นัยนานนท์วศ.0615617087sutassinee@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ พรสุขเพิ่มพูนศปท.023333762saowanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยะพร ปิตะฝ่ายศลช.0616424535aboutkwan@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพฤกษมณ พิมพาศลช.0982496684pluksa1611@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยมสนย.02-3333-3700 ต่อ 5011anusara.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา งามเจริญสบค.0811004246kanitta.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปกิตตา สังข์เงินสบค.0916956649zee_1506@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.02333 3756areerat.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภูษณิศา เมษาลักขณ์อพ.0890071618poosanisa@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน