หลักสูตร : เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูง

หลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้ Custom Animation ใน Microsoft PowerPoint เพื่อการนำเสนองาน Animationขั้นสูง
วันที่อบรม : 06 ธ.ค. 2561 ถึง 07 ธ.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวสุนิสา สุรไกรกุลนก.082-1911973sunisa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็งปส.0873132392pratchayakan.h@oap.go.th[CHECK-IN]
นายวัชรินทร์ สามิตรมว.025775100 ext 1216watcharin@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร ปรีเปรมวว.0971684666kanokporn_p@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวดิศลิน กอบวิทย์กรณ์วว.025779539dissalin@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์วว.025779085athitaya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาววิชชภรณ์ แกระวงค์วศ.0886508993witchaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสุพะไชย์ จินดาวุฒิกุลวศ.022017108supachai@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิชา ธนัตถ์สิริวศ.02-2017216Apicha@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุมาภรณ์ บุญนิธิวศ.+6622017251ี๊๊๊BUMAPORN@dss.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงามศวภ.038394790siripat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกภพ ถาวรจิตรศวภ.0962565989akapop.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางกรรณ์การ กองเพชรสซ.044217040kannika@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวขนิษฐา กุลประจวบสซ.044274130kartoon999@hotmail.com[CHECK-IN]
นายพงศ์พรรณ คุ้มทรัพย์สทน.0892291010pongpank@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวโสรยา ทองประสมสนย.023333700soraya.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายนิรันดร์ อยู่คงอพ.0636289398nirunbyws@gmail.com[CHECK-IN]
นายอัษฎาวุธ ทองยาอพ.0972465831autsadawut@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน