หลักสูตร : วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka

หลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูล Data Mining ด้วย Weka
วันที่อบรม : 13 ธ.ค. 2561 ถึง 14 ธ.ค. 2561 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกัลยารัตน์ ประทับกองปส.02-596-7600 ต่อ 1519kanlayaratpratupkong@gmail.com[CHECK-IN]
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธงปส.025967600ต่อ 4209navapat.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.025967600 ต่อ 2425prannicha.h@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูรปส.025967600 ต่อ2425piyawan.k@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรัตติญา เขียวทองปส.025967600 ต่อ 4110rattiya@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารีรัตน์ นาคราชปส.0944542468areerat.n@oap.go.th[CHECK-IN]
นายจีระศักดิ์ พิทักษ์อรรณพมว.+66896899369jeerasak@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายธันยกร อารีรัชชกุลวว.025779085thanyakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐธนัน มีวัตรวศ.022017073nattanun@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุวศรี เตชะภาสวศ.022017261suwasri@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัยศท.0641647111natchaya.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายชานนท์ จรัสวัฒน์ศลช.0646161556pscnch@gmail.com[CHECK-IN]
นายนัฐชัย ปรังพันธุ์ศวภ.0800366988nuttachai.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนพวรรณ รัตนเดโชสทน.02401 9889 ext. 1910noppawan@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรสส.0849245363siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชนิดา แสนสะอาดสอวช.0869324478chanida@sti.or.th[CHECK-IN]
นายพัทธนันท์ พุ่มประเสริฐอพ.025779999 ต่อ 2118phatthanan@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายสรวุฒิ สวนมาลาอพ.0909194789Sorawut@nsm.or.th[CHECK-IN]
นายสุเมธ อาวสกุลสุทธิอพ.025779999 ต่อ 1248sumet@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน