หลักสูตร : การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย

หลักสูตร การเขียนแผ่น CD/DVD และการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย
วันที่อบรม : 22 ก.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฐพงศ์ มาลัยกรอง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชณิกชา จันทร์ศิริมว.0 2577 5100chanikcha@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร ปรีเปรมวว.02577-9079kanokporn_p@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธิราวรรณ นาคามดีวว.025779082tirawan@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐชยา หวนจิตรวศ.0896414699nat.chaya@windowslive.com[CHECK-IN]
นายปรีชา คำแหงวศ.022017194preecha_k@dss.go.th[CONFIRMED]
นางสาวเปรมกมล รัตนเกียรติกำจรวศ.0894789730prattana@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทราภรณ์ โพธิ์ทองวศ.0849799681nu_ofja@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาววรรณิษา ทำยาฤทธิ์ศักดิ์วศ.022017369kae_wannisa@hotmail.com[CHECK-IN]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสุชาดา ทองมากสค.023333796ai-zaae@hotmail.com[REGISTRY]
นายรุ่งอนันต์ ศิรินิยมชัยสทอภ.021414618runganan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐณัฎฐ์ อนิวรรตน์สบค.023333754natthanat@most.go.th[CONFIRMED]
นายธนะชัย พละการมย์สส.023333957thanachai@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจันทรัสม์ โพธิ์สมบัติอพ.0865460053janthima_2522@hotmail.com[CHECK-IN]
นายอนุภาส รัตนถาวรอพ.0879810777paxzcasso@hotmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน