หลักสูตร : Technique Tips & Tricks in Microsoft Office Excel

หลักสูตร Technique Tips & Tricks in Microsoft Office Excel
วันที่อบรม : 21 ม.ค. 2562 ถึง 22 ม.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอรฉัตร นาครภัฏกพร. (ด้าน ววน.)023333972orrachart.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอลิษา กลิ่นประทุมกพร. (ด้าน ววน.)023333700alisa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี สีนวนสกุนณีตน.023333965sawitree.se@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุนิสา สุรไกรกุลนก.082-1911973sunisa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจีระนันท์ เจียกวัฒนาปส.0846991502่ำjeeranun55@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวลีดา มิตรายนปส.0865464645Leejan.pk@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวทิพยฉัตร พุทธินันทน์มว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายพัฒนพงษ์ อ่อนสำลีมว.025775100 ต่อ 4112 Pattanapongo@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายศิระ ศิลานนท์วว.025779087sira@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสลิลดา พัฒนศิริวว.0819231549salinda@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธเนศ ปาลาศวศ.0965355663thanet@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพนารัตน์ มอญใต้วศ.022017298panarat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางมาลินี แซ่จุงวศ.022017511dummy@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอภิชา ธนัตถ์สิริวศ.02-2017216Apicha@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอังค์วรา พูลเกษมวศ.022017219angwara@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.0849245363siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยวงษ์์สค.023333786saovaluck@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอารยา เครื่องชัยสค.093-1358395araya.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนพวรรณ รัตนเดโชสทน.02401 9889 ext. 1910noppawan@tint.or.th[CHECK-IN]
นายสมาน อิงไฉสงสทน.0879079432saman@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสาริณี ศิริมงคลสทน.094-432-5232sarinee@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[CHECK-IN]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเจะฮัสนะฮ หะยีเจะเตะสม.023333907chehasnah.h@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐกิจ บัวโตสอวช.0931248919natthakit@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทรพร บุญยิ่งยงสอวช.0894906080pattaraporn@sti.or.th[CHECK-IN]
นายทศวรรษ คุณาวัฒน์อพ.02 577 9999 - 1463totsawat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนพรัตน์ ยิ่งเมืองมารอพ.0891558663ืnopparat_p@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพรภัทร อนุศิริอพ.0813404244pornpat@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสมฤทัย ลอยมาอพ.0859886559somruthai@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน