หลักสูตร : กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)

หลักสูตร กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)
วันที่อบรม : 29 ม.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวชุติมา สุจิตวรสารกพร. (ด้าน ววน.)023333971chutima@most.go.th[CONFIRMED]
นางวิรัชนี แข็งแรงกพร. (ด้าน ววน.)023333974wiratcha@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.02 -333 - 3965poonyata@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวปภัสสราภา ลม้ายศรีตร.023333959papassarapa.l@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววรรณพร ปึงวัชรสมิทธิ์ตร.023333743wannaporn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุรีย์ญา วัฒนธงชัยนก.023333700sureeya@most.go.th[REGISTRY]
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธงปส.025967600ต่อ 4209navapat.k@oap.go.th[REGISTRY]
นายพงศ์พันธ์ นาคแก้วปส.025967600pongpan.n@oap.go.th[CONFIRMED]
นางสาวพรพิมล สุดเสือปส.025967600pornpimon.s@oap.go.th[CONFIRMED]
นายศึกษิต แสงแก้วปส.025967600 ต่อ 1520Suksit.s@oap.go.th[CONFIRMED]
นายเอกลักษณ์ ไชยวัฒน์ปส.02-5967600 ต่อ 3512akkaluk.c@oap.go.th[CONFIRMED]
นายชูศักดิ์ กอนดีมว.0839703861chusak@nimt.or.th[REGISTRY]
นายสุภัทร พัฒนกุลมว.025775100suphatp@nimt.or.th[CONFIRMED]
นางสาวนฤมล รื่นไวย์วว.0819212841narumol_r@tistr.or.th[CONFIRMED]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779351pvs@tistr.or.th[CONFIRMED]
นายวิษณุ เรืองวิทยานนท์วว.0841116440wisanu@tistr.or.th[CONFIRMED]
นายศิระ ศิลานนท์วว.025779087sira@tistr.or.th[CONFIRMED]
นายธเนศ ปาลาศวศ.0965355663thanet@dss.go.th[REGISTRY]
นายนิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชควศ.0948128866nititpong@dss.go.th[REGISTRY]
นายสมนึก จูมีวศ.022017516jsomnuek@dss.go.th[REGISTRY]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[REGISTRY]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.023333700 ต่อ1111kitisak@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้าศท.023333700 ต่อ3819jantana@most.go.th[REGISTRY]
นายจิรายุ ชัยมีบุญศท.0614155938jirayu.c@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวณัฐชยา กิจมงคลชัยศท.0641647111natchaya.k@most.go.th[REGISTRY]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[REGISTRY]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[REGISTRY]
นายธนวัต เจริญพวงแก้วศท.0649321999thanawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.023333813ninraya.s@most.go.th[REGISTRY]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[REGISTRY]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[REGISTRY]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812wimonthip@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[REGISTRY]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[REGISTRY]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[REGISTRY]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชย สกน.023333700panupun.y@most.go.th[CONFIRMED]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.023333781kamthorn@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอารยา เครื่องชัยสค.093-1358395araya.k@most.go.th[CONFIRMED]
นายณัฐพงศ์ อนุวงศ์สดร.053121268 ต่อ 403nuttapong@narit.or.th[CONFIRMED]
นายภาสิต ลาดเหลาสดร.0992919444phasit@narit.or.th[CONFIRMED]
นายธนกร โพธิ์วิเชียรสทน.0964940065tanakorn@tint.or.th[CONFIRMED]
นางวิภาวรรณ จันทร์เพ็งสทน.02 4019889vipavanc@tint.or.th[CONFIRMED]
นายปฐมพงศ์ เวชโพธิ์สทอภ.0871119918patompong@gistda.or.th[CONFIRMED]
นางสาวKhwanruedee Chanthongสนย.02-333-3865khwanruedee.c@most.go.th[REGISTRY]
นายไกรฤกษ์ ตันถาวรสนย.023333873krairerk.t@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวชญาภา ทิพย์กุมารสนย.023333848chayapa.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพลสนย.023333854nutthakan.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวขวัญชนก ศรีคำนวลสบค.02-333-3749kwanchanok.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[REGISTRY]
นายวสุชา ทัศนียพันธุ์สม.02-333-3895vasuchar.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอุทัยวรรณ รักผลสม.023333892uthaiwan.l@most.go.th[REGISTRY]
นายสิรณัฏฐ์ ศรีประเสริฐสร.0 2333 3709siranath@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวชมพูนุท กาญจนาสวทช.025646500 ext 4455chompoonud.kan@nstda.or.th[CONFIRMED]
นายณัฎฐชัย พร้อมสุขสวทช.0850195775nuttrachai.pro@nstda.or.th[REGISTRY]
นางสาวจินดา จีระสิงห์สส.023333915jinda@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรีสส.02-33337009ต่อ 3952chotirak@most.go.th[REGISTRY]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[REGISTRY]
นายปวีณ ควรแย้มสสก.023333700paween.k@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชญานิศฐ์ พิมพ์ทนต์สสน.026427132chayanit@haii.or.th[CONFIRMED]
นายอดิเทพ ไชยรุ่งเรืองสสน.026427132 #508aditep@haii.or.th[REGISTRY]
นายธงชัยรัฐฐ์ เครือมณีสอวช.0871823223thongchairat@sti.or.th[CONFIRMED]
นายนรินทร์ ปั้นเทียนอพ.025779999ต่อ1305narin@nsm.or.th[CONFIRMED]
นายมนตราชัย กลั่นบุบผาอพ.025779999 ต่อ 1301montrachai@nsm.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน