หลักสูตร : Microsoft Excel

หลักสูตร Microsoft Excel
วันที่อบรม : 14 ม.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวปภัสสราภา ลม้ายศรีตร.023333959papassarapa.l@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐวุฒิ เทียมแสนศวภ.023333794ืีnutthawut.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิตยา อุทัยพันธุ์สค.023333749nittaya.u@most.go.th[REGISTRY]
นางบุศรา แย้มเกษรสค.023333792butsara@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรทิพย์ ศิลปไพบูลย์สค.023333770pornthip.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยมสนย.02-3333-3700 ต่อ 5011anusara.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[REGISTRY]
นางดวงดาว หนูแก้วสม.023333896duangdao@most.go.th[CHECK-IN]
นายตรัญ รักร่วมสม.023333901tran.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจจิมา กวีญาณสม.023333901ajjima.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรชีรา เพ็ชร์ช้อยสร.0817979357oncheera.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุสส.023333911kamonwan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายจตุรงค์ สินแก้วสส.023333700jaturong.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชัชฎาพร มีศรีสส.023333954chatdaporn.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023333928duenpen.a@most.go.th[CHECK-IN]
นายตรีภพ พินันโสตติกุลสส.023333911treephop.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุญจิรา หยุ่มไธสงสส.023333700boonjira@most.go.th[CHECK-IN]
นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมีสส.023333912phongporn.w@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก เหรียญประยูรสส.0875930595pornchanok.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูมินันท์ ทัดเทียมสส.023333947bhuminan.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรชนิศ ศริวิชัยสส.0918545152rachanis.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคลสส.023333958suchanuch.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสิริพร สร้อยภู่ระย้าสอว.0897235091siriporn@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน