หลักสูตร : Advanced Microsoft Excel

หลักสูตร Advanced Microsoft Excel
วันที่อบรม : 13 ก.พ. 2562 ถึง 15 ก.พ. 2562 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคลปส.025967600-2122supatsorn.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชมพูนุท หิรัญพฤกษ์มว.025775100chompoonoot@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายวศิน ลิ้มธัญลักษณ์มว.025775100wasin@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายธันยกร อารีรัชชกุลวว.025779085thanyakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกฤชพร คุณรักษาวศ.02-2017331-3kritchaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวถาวรีย์ พรมบุตรวศ.023333333dummy@most.go.th[CHECK-IN]
นายวรพงษ์ เจนธนกิจวศ.022017163woraphong@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุวศรี เตชะภาสวศ.022017261suwasri@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอนุชธิดา ปัดตังทานังวศ.0615347666anuttida@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภิชา ธนัตถ์สิริวศ.02-2017216Apicha@dss.go.th[CHECK-IN]
นายเกรียงศักดิ์ กิจลือเกียรติสกน.0631966559kriangsak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชย สกน.023333700panupun.y@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววารุณี เตยโพธิ์สทน.024019889 #5940varunee@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพลสนย.023333854nutthakan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่งสบค.02-333-3752juntana.ch@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิชญา ทายิดาสบค.023333747Sasichaya.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริธรรม จิตต์งามสปคร.023333968mingsirithum2535@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวณัฐธิดา พิมพ์เปลี่ยนศิริสส.0828461963nattida.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบัสตี สารีสส.023333700basti.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรสส.0849245363siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนิษฐ์ พันธุ์ยิ้มอพ.025779999kanit@nsm.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศรสวรรค์ วงศ์สัญญาอพ.02-5779995sornsawan@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน