หลักสูตร : Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.)

หลักสูตร Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.)
วันที่อบรม : 27 ก.พ. 2562 ถึง 28 ก.พ. 2562 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวกุลนงค์ เตชะสุริยวรกุลปส.0865205567kullanong.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาววีราวัลย์ ปรีชาสิทธิคุณศวภ.023333700 ต่อ 4062veerawan.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงามศวภ.038394790siripat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายศุภวิชญ์ เนตรเจริญศวภ.0816146496supawitnetcharoen@gmail.com[CHECK-IN]
นายพัชรวัฒน์ ชูฉัตรธนานนท์สค.0949208882patcharawat.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุ่งลดา รัตนพิมพ์สค.023333780roonglada.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกมลทิพย์ บุญรัตน์สนย.023333868kamontip.b@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวขวัญชนก ศรีคำนวลสบค.02-333-3749kwanchanok.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลสบค.023333753tipsiree.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษมสม.023333903phansak.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรชนก เหรียญประยูรสส.0875930595pornchanok.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์สส.0909813799matchima.n@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน