หลักสูตร : เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStat

หลักสูตร เปิดโลกสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย OpenStat
วันที่อบรม : 25 ก.ค. 2554 ถึง 27 ก.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายเอกพนธ์ กลับใจมว.025775100ekkapon@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเจนจิรา ภูริรักษ์พิติกรวศ.022017216jenjira@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชมพูนุท จีนะเจริญวศ.022017054chompunut@dss.go.th[CHECK-IN]
นางณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจวศ.0875906940nathalamon@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเบญจพร บริสุทธิ์วศ.022017449benchaporn@dss.go.th[REGISTRY]
นายไพรจิตร ทิพพิลาวศ.022017133paijit@dss.go.th[CHECK-IN]
นายวีระ สวนไธสงวศ.022017347weera@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพรวศ.022017436oratai@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวผกามาศ เครือศรีสซ.044217040 ต่อ 1233phakamart@slri.or.th.[CHECK-IN]
นางสาวกมลมาศ ทองแก้วสทอภ.00000000000AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางสาวกรรวี ภูริรักษ์สทอภ.00000000000AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางสาวธนาภา วงศ์เจริญสทอภ.0877092828thanapa@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริกุล ตั้งทรัพย์ดวงโตสทอภ.021414600sirikult@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสมศรี ชาญชญานนท์สทอภ.021414555somsri_chan@hotmail.com[CHECK-IN]
นายอมรพันธ์ พุ่มฉัตรสทอภ.021414513amonpan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอลงกต ปากาศสทอภ.00000000000AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลศิริ ทองแตงสส.023333918vimonsiri_t@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญสส.023333918ekapong@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวชลารัตน์ มีแก้วสอ.02 333 3700 ต่อ 3724chalarat.pr@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาววรินทร์ชนม์ เขมะสุรัตน์สอ.0 2333 3739varinchon@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวศุภลักษณ์ ทองเดชสอ.023333742supaluk@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวรัตน์ชนก จันยังอพ.02-5779999-1821Ratchaonk@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน