หลักสูตร : การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.

หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.
วันที่อบรม : 26 ก.พ. 2562 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายภูษิต โพธิ์แสง

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายชาคริช สุขสมสินกก.023333806chakrich.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนันทพร โฆษิตชัยวัฒน์กก.023333806nuntaporn.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปุณญาภา พรพัฒนนางกูรกพร. (ด้าน ววน.)0894909998punyapa.p@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอรฉัตร นาครภัฏกพร. (ด้าน ววน.)023333972orrachart.n@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.02 -333 - 3965poonyata@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสาวิตรี สีนวนสกุนณีตน.023333965sawitree.se@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวนันทกานต์ สัตยวงศ์ตร.02-333-4061nantakan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปภัสสราภา ลม้ายศรีตร.023333959papassarapa.l@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิวาลักษณ์ กลีบเมฆตร.0931160136siwaluk.k@most.go.th[REGISTRY]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333796patcharin@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวรักชนก สีดาโคตรสนย.02-333-3864rakchanok.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CONFIRMED]
นายธรรมนูญ มังคลานนท์สบค.023333753thammanoon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศศิชญา ทายิดาสบค.023333747Sasichaya.t@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอารีรัตน์ แตงเที่ยงสบค.02333 3756areerat.t@most.go.th[REGISTRY]
นายพันศักดิ์ อัศววงศ์เกษมสม.023333903phansak.a@most.go.th[REGISTRY]
นายวสุชา ทัศนียพันธุ์สม.02-333-3895vasuchar.t@most.go.th[REGISTRY]
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมานสส.02-33337009ต่อ 3954jirawat@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวพจนพร แสงสว่างสสก.02 333 3732pojjanaporn@most.go.th[REGISTRY]
นายภูมินทร์ ปั้นเล็กสสก.023333700poomin.p@most.go.th[REGISTRY]
นายสกล นุ่นงามสสก.023333700sakol.n@most.go.th[REGISTRY]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน