หลักสูตร : การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open source

หลักสูตร การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open source
วันที่อบรม : 21 มี.ค. 2562 ถึง 22 มี.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 2 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายเฉลิม กลิ่นศรีสุขปส.0865676255chalerm.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางประภัสสร ใจใสปส.025967600 # 3619prapassorn.c@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.025967600 ต่อ 2425prannicha.h@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางปุณณภา รักษอุดมโชคปส.025795230-4 # 1711punnapa.r@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ กรีพรปส.025620123 ต่อ 1617saowanee.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางอารีย์รัชฎ์ วงศ์พันธ์ุปส.025967600 #1712areerat.w@oap.go.th[CHECK-IN]
นายพัฒนพงษ์ อ่อนสำลีมว.025775100 ต่อ 4112 Pattanapongo@nimt.or.th[CHECK-IN]
นายธันยกร อารีรัชชกุลวว.025779085thanyakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์วว.025779085athitaya@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพร ศรพรหมวศ.022017470nattaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นายศตรวรรษ เอกธุระวานิชวศ.022017212satawat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนภรณ์ ดีล้อมศลช.0632479317thanaporn@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวผกามาศ บุญรอดศลช.0824461941pakamat@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาววัลลดา เครือวัลย์ศลช.0896814969wanlada@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศรินภัสร์ ลีลาเสาวภาคย์ศลช.0971239595sarinplus@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายอานนท์ พ้องพานพงศ์ศลช.0988269090arnon@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยมสนย.023333857anusara.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกวรรณ ขำทองสส.023333946kanokwan.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเนตรนภา สารสร้อยสส.023333926netnapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์สส.023333923papitchaya.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริเบญจารัตน์ ฮาวต่อมแก้วสส.023333917siribenjarut.h@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะสสก.02 333 3732siriluck@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน