หลักสูตร : การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

หลักสูตร การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint
วันที่อบรม : 03 เม.ย. 2562 ถึง 05 เม.ย. 2562 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผาปส.025967600 ต่อ 2123darunwan.c@oap.go.th[CHECK-IN]
นายนภดล ศรีใจวงศ์ปส.025967600 ต่อ 1126napadon.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบุษบา ยศวังใจปส.025967600 ต่อ 1123busaba.y@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพิมล สุดเสือปส.025967600pornpimon.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทรา ทองสะอาดปส.025967600 ต่อ 1126phattra.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคลปส.025967600-2122supatsorn.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองอินทร์ปส.02-5967600 ext.2418saowaluck.t@oap.go.th[CHECK-IN]
นายทศพล สันเต๊ะวศ.022017510todspon@dss.go.th[CHECK-IN]
นายสุรวุฒิ พวงมาลีวศ.022017307surawut@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวฐาปนี รักษาความดีศวภ.0808324502thapanee.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงามศวภ.038394790siripat.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐกานต์ ทรงกำพลสนย.023333854nutthakan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัจฉราพร บุญญพนิชสนย.023333860acharaporn.b@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิชญา ทายิดาสบค.023333747Sasichaya.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนิศร สุปัญญารักษ์สปคร.023333876tanisorn.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเดือนเพ็ญ อาจไธสงสส.023333928duenpen.a@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริเบญจารัตน์ ฮาวต่อมแก้วสส.023333917siribenjarut.h@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูมินทร์ ปั้นเล็กสสก.023333700poomin.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายสกล นุ่นงามสสก.023333700sakol.n@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน