หลักสูตร : ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด

หลักสูตร ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด
วันที่อบรม : 16 พ.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอินทิรา ชุ่มใจกพร. (ด้าน ววน.)023333700ainthira.c@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวปุญญตา สุวรรณภูมิตน.023333965poonyata.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวสาวิตรี สีนวนสกุนณีตน.023333965sawitree.se@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวนาฏศิวพร สนธิทรัพย์นก.023334033nardsiwapron.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวเดือนดารา มาลาอินทร์ปส.0981978955doendara.m@oap.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอารีรัตน์ นาคราชปส.0944542468areerat.n@oap.go.th[CONFIRMED]
นายชัชชัย พงษ์วิเชียรมว.020265400#5222chatchai@nimt.or.th[CONFIRMED]
นายอำนวย บวรมว.020265400#5222amnuayb@nimt.or.th[CONFIRMED]
นายแทนวงศ์ แดงสุภาวว.025779352tanwong@tistr.or.th[CONFIRMED]
นางสาวธิราวรรณ นาคามดีวว.025779082tirawan@tistr.or.th[CONFIRMED]
นางบุญเรียม น้อยชุมแพวว.0891097578boonriam@tistr.or.th[CONFIRMED]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779351pvs@tistr.or.th[CONFIRMED]
นางสาวอทิตยา วังสินธุ์วว.025779085athitaya@tistr.or.th[CONFIRMED]
นางสาวฉัตรฤดี เครือเนตรวศ.02-2017285minicar_za@hotmail.com[CONFIRMED]
นายพงศกร สุคันโธวงศ์วศ.022017425pongsakorn@dss.go.th[CONFIRMED]
นายเภสัช สุวรรณประเสริฐวศ.022017415pasat@dss.go.th[CONFIRMED]
นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์วศ.022017197supanee@dss.go.th[CONFIRMED]
นางสุพรรษา พรหมสุคนธ์วศ.022017212supansa@dss.go.th[CONFIRMED]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[REGISTRY]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.023333700 ต่อ1111kitisak@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้าศท.023333700 ต่อ3819jantana@most.go.th[REGISTRY]
นายจิรายุ ชัยมีบุญศท.0614155938jirayu.c@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[REGISTRY]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[REGISTRY]
นายธนวัต เจริญพวงแก้วศท.0649321999thanawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนิลยา สุกรินทร์ศท.02-3333813ninraya.s@most.go.th[REGISTRY]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรชนก ศรีจันทร์ศท.023333700 ต่อ1133pronchanok@most.go.th[REGISTRY]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[REGISTRY]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812artukta@hotmail.com[REGISTRY]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[REGISTRY]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[REGISTRY]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[REGISTRY]
นายดุษกร อรรจน์อังกูรศลช.0899253145dusakorn_a@tcels.or.th[REGISTRY]
นายศุภรัตน์ โสมรัตนานนท์ศวภ.023333861suparat.s@most.go.th[REGISTRY]
นายภานุพันธ์ ยาวิไชยสกน.023333700-5 ต่อ 4074panupun.y@most.go.th[REGISTRY]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[CONFIRMED]
นายภาสิต ลาดเหลาสดร.0992919444phasit@narit.or.th[CONFIRMED]
นายเศกสรรค์ จอมสุรีย์สดร.0813866035seksan@narit.or.th[CONFIRMED]
นายก่อเกียรติ สุขรอดสทน.0851303025kokiat@tint.or.th[CONFIRMED]
นายสมชาย พงษ์เกษมสทน.0843480516somchaip@tint.or.th[CONFIRMED]
นายโอภาส อิสสระชัยสทน.0844380523opas@tint.or.th[CONFIRMED]
นายปฐมพงศ์ เวชโพธิ์สทอภ.0871119918patompong@gistda.or.th[CONFIRMED]
นางสาวจิตลัดดา ศรีพลสนช.020175555#603jitladda.s@nia.or.th[REGISTRY]
นายศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศสนช.02-6446000#308it@nia.or.th[REGISTRY]
นางสาวขวัญฤดี จันทร์ทองสนย.023333851khwanruedee@most.go.th.[REGISTRY]
นางจินตนา บุญเสนอสนย.02-333-3869jintana@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวชญาภา ทิพย์กุมารสนย.023333848chayapa.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนันทนา ชาวไทยสนย.02-33337009ต่อ 3864ืnantana@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรรณพิมล โพธิสุทธิ์สนย.023333877punpimol@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวพรวันอาสา บำรุงไทยสนย.0-2333-3872pornwan-a-sa@most.go.th[REGISTRY]
นายศราวุฒิ ทั่งนาคสนย.023333683saravut.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุจิรา มั่นจันทร์สนย.023333856sujera.m@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอักษร ฉายสุวรรณสนย.023333700aksorn.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอังคณา เชิงวุฒิกุลสบค.023333757angkhana.c@most.go.th[CONFIRMED]
นายจิรพัฒน์ สุมานนท์สวทช.025647000#1228jirapat@nstda.or.th[REGISTRY]
นางสาวกนกวรรณ ขำทองสส.023333946kanokwan.k@most.go.th[REGISTRY]
นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สมรวยสส.023333913chidnapasd@most.go.th[REGISTRY]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.02-33337009ต่อ 3950daranees@most.go.th[REGISTRY]
นางเทียรทอง ใจสำราญสส.023333700teintong@most.co.th[REGISTRY]
นายอธิป ปี่ทองสสน.021580901 ext 5032atip@hii.or.th[CONFIRMED]
นายไกรพิชญ์ ทรัพย์ยืนยงสอ.0820888321kraipitch.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวถิรประภา รัตนโชติสอ.023333735tiraprapa@most.go.th[CONFIRMED]
นางทองสุข ภู่วัฒนกุลสอ.023333991thongsook@most.go.th[CONFIRMED]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.0 2333 3738petcharat@most.go.th[CONFIRMED]
นางเสาวนีย์ สระบัวสอ.02-3330736saowanee8@most.go.th[CONFIRMED]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CONFIRMED]
นายชัยรัตน์ งามไตรไรอพ.0891881545chairat@nsm.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน