หลักสูตร : Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

หลักสูตร Antivirus กับการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
วันที่อบรม : 28 ก.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายโกมล แพงทรัพย์ปส.02-5795230 ต่อ 1520komon@oaep.go.th[CHECK-IN]
นายชัชรภูมิ บุญเทพวศ.02-2017212ninephum@hotmail.com[CHECK-IN]
นางณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจวศ.0875906940nathalamon@dss.go.th[CHECK-IN]
นายบุญเติม ทองวันวศ.0-2201-7182-3boonterm@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเปรมกมล รัตนเกียรติกำจรวศ.0894789730prattana@dss.go.th[CHECK-IN]
นางเปรมใจ อรรถกิจการค้าวศ.022017154premjai@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทรวดี แสงศรีวศ.0813479978nongnuch_sang@hotmail.com[CHECK-IN]
นายยสวัจน์ หินแก้ววศ.022017372yosawat@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาพรรณ ปินลักษณะวศ.00000000000AAA@AAA.com[CHECK-IN]
นางสาวอชิรญา พุฒเพ็งวศ.02-2017093achiraya@dss.go.th[CHECK-IN]
นายจักรพงษ์ เกษเงินสค.02-3333788jakraphong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสุนทรี ศรีสุวรรณสทอภ.0-2141-4415soontree@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายสุพจน์ เหมเงินสม.0871018278garukung@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาววรวรรณ รักษาสังข์สร.023333713worawon.r@most.go.th[CHECK-IN]
นายธนะชัย พละการมย์สส.023333957thanachai@most.go.th[CONFIRMED]
นายเอกศักดิ์ ฐาปนะดิลกสส.02-33337009ต่อ 3958ekasak@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมนทิรา ไกรสมุทร์สอ.023333741montira@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน