หลักสูตร : Internet/e-mail ครั้งที่ 2

หลักสูตร Internet/e-mail ครั้งที่ 2
วันที่อบรม : 13 พ.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวปวีณา ฉายอรุณ

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายรัชนิกร พ้นภัยศวภ.023333875ratchanikorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรศวภ.0849245363siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเยาวลักษณ์ หาญจริยากูลสนย.02-3333-849yaowaluk@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายพงศ์วรากร ขุนพลพิทักษ์สร.0817332801pwarakorn@tcels.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน