หลักสูตร : Building Systems with Docker

หลักสูตร Building Systems with Docker
วันที่อบรม : 18 มิ.ย. 2562 ถึง 20 มิ.ย. 2562 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวอารีรัตน์ นาคราชปส.0944542468areerat.n@oap.go.th[CHECK-IN]
นายอธิวัฒน์ จรรยารักษ์วช.0949682288atiwatt.j@nrct.go.th[CHECK-IN]
นายอรรถกร ลัดเลียวช.0896137310atthakorn.l@nrct.go.th[CHECK-IN]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779351pvs@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายวิษณุ เรืองวิทยานนท์วว.0841116440wisanu@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายจิรายุ ชัยมีบุญศท.0614155938jirayu.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายวุฒิพงษ์ ชาลีรินทร์สซ.044217040 ต่อ 1317wuttipong@slri.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอธิการ ทองวัฒน์สซ.66819671649athikarn@slri.or.th[CHECK-IN]
นายธนวัตร มาณะวิทสวทช.025466900#2411thawat.man@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายบดินทร์ กิจศิริเจริญชัยสวทช.02564-7000 #1227bordin@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายปิยะ สินสมบูรณ์ สวทช.0819339391piya.sin@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายพิชัย เอื้อโสภณสวทช.0 2564 6700 #3416pichai.uas@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายวิโรจน์ วรรธนะนิตย์สวทช.0 2564 6700 # 3406wiroj.wat@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายศุทธิวรรธน์ คำแหงสวทช. 025646900 ext. 2412sutiwat.kha@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายสุรสีห์ มีสมวัฒน์ สวทช.0 2564 6700#3404surasri.mee@nstda.or.th[CHECK-IN]
นายอนุชา เกษมวัฒนากุลสวทช.0 2564 7000 # 1224anucha.kasemwattanakul@nstda.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน