หลักสูตร : การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง

หลักสูตร การสร้าง Dashboard ด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง
วันที่อบรม : 10 ก.ค. 2562 ถึง 12 ก.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวนาฎศิวพร สนธิทรัพย์นก.023333962nardsiwaporn.s@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายกรวีร์ แซ่เจี่ยปส.0921290950,025967600 #1406korawee.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัลยารัตน์ ประทับกองปส.0884977596Kanlayarat.p@oap.go.th[CHECK-IN]
นางชัธภฤดา อัศวภูไชยปส.02-5967600#1614chadtaparuda.u@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวนีย์ กรีพรปส.025620123 ต่อ 1617saowanee.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นายธรรมรัตน์ สมทองมว.025775100tsomthong@hotmail.com[CHECK-IN]
นายวัชรินทร์ สามิตรมว.025775100 ext 1216watcharin@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุดารัตน์ สายเพียรวช.025791370sudarat.s@nrct.go.th[CHECK-IN]
นายอลงกรณ์ พลีกรวช.0902580139alongkorn.p@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางพรนภา เจมส์วว.02-5779354pornnapa@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวภัทรวรินทร์ กล่้อมจิตต์วศ.022017512nootuam@gmail.com[CHECK-IN]
นางสุพรรษา พรหมสุคนธ์วศ.022017212supansa@dss.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิลาวัลย์ ศรีจันทร์อินทร์สซ.023543954wilawan@slri.or.th[CHECK-IN]
นางฐิติรัตรน์ วังราษฎร์สดร.0818827576thitirat@narit.or.th[CHECK-IN]
นายนราธิป พรหมจิตต์สทน.0856273329naratipp@tint.or.th[CHECK-IN]
นายบุญเลิศ สวนมะม่วงสทน.0894449273ิb.suanmamuang@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวประริญา รำไพสทน.022222222prariya@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาววันวิสาข์ ประสาทธัมมาภรณ์สทน.024019889#1132wanwisa@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสายนที ทุมมาสทน.0851139511bo.glacier@gmail.com[CHECK-IN]
นายไกรฤกษ์ ตันถาวรสนย.023333873krairerk.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชญาภา ทิพย์กุมารสนย.023333848chayapa.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภัสสร สวาทะสุขสนย.02-33337009ต่อ 3861patsorn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลักษณี พูลภักตร์สนย.023333874laksanee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิภาดา ปิ่นเกษรสนย.02-33337009ต่อ 3864wipada@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอิศรา ลิ่มบุญพาสนย.023335023issara.w@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาววัชราภรณ์ แสงสว่างสอว.023333942watcharaporn.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายนพพร โภชนัดศรีฉายสอวช.021605432#704nopporn@sti.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอัลวานีย์ สติรักษ์อพ.0888313011alwanee@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน