หลักสูตร : ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หลักสูตร ก้าวทัน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
วันที่อบรม : 09 ก.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวเกศดาว เกิดพิทักษ์กก.023333700 ต่อ 4043ketdao.k@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายชาคริช สุขสมสินกก.023333806chakrich.s@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจินดา นริศรานุกูลตน.023333718chinda@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวนาฎศิวพร สนธิทรัพย์นก.023333962nardsiwapron.s@mhesi.go.th[REGISTRY]
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธงปส.025967600 ต่อ 4209navapat.k@oap.go.th[REGISTRY]
นายปฐมพล กมลศุภสิริปส.0993357755prathompol.k@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวกันต์ภัสสร เผือกขาวผ่องมว.025775100kanpatson@nimt.or.th[CONFIRMED]
นายวโรดม ขวัญเผือกมว.0817343672varodome@nimt.or.th[CONFIRMED]
นายสุภัทร พัฒนกุลมว.025775100suphatp@nimt.or.th[CONFIRMED]
นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญวช.025791370mariyad.t@nrct.go.th[CONFIRMED]
นายอธิวัฒน์ จรรยารักษ์วช.0949682288atiwatt.j@nrct.go.th[CONFIRMED]
นายอรรถกร ลัดเลียวช.0896137310atthakorn.l@nrct.go.th[CONFIRMED]
นายชนะ ปรีชามานิตกุลวว.0840558682chana@tistr.or.th[CONFIRMED]
นางพรนภา เจมส์วว.025779354pornnapa@tistr.or.th[CONFIRMED]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779351pvs@tistr.or.th[CONFIRMED]
นายวนัท ตะเภาพงษ์วศ.022017289vanut@dss.go.th[REGISTRY]
นางวลัยพร ร่มรื่นวศ.022017097walaiporn@dss.go.th[REGISTRY]
นายสมนึก จูมีวศ.022017516jsomnuek@dss.go.th[CONFIRMED]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[REGISTRY]
นายกิติศักดิ์ วงศ์ธานุวัฒน์ศท.023333700 ต่อ1111kitisak@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวจันทนา วงศ์เยาว์ฟ้าศท.023333700 ต่อ3819jantana@most.go.th[REGISTRY]
นายจิรายุ ชัยมีบุญศท.0614155938jirayu.c@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวฐิติพร พงศ์พานิชศท.023333828้thitiphorn.p@most.go.th[REGISTRY]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[REGISTRY]
นายดนัย ครุธาโรจน์ศท.023333700churdcha@most.go.th[REGISTRY]
นายทวีศักดิ์ นาเมืองรักษ์ศท.023333840thawesak@most.go.th[REGISTRY]
นายธนวัต เจริญพวงแก้วศท.0649321999thanawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นางบังอร โพธิ์แสงศท.023333810bungon@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.0811660663ิbukimono@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวปิยเนตร พรรณดวงเนตรศท.023333824piyanate@most.go.th[REGISTRY]
นายพฤทธิ์ แกะกระโทกศท.023333826keng@most.go.th[REGISTRY]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[REGISTRY]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333812wimonthip@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[REGISTRY]
นางสาวศุภกร สาระวงศ์ศท.023333700suprakorn@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวสุพนิดา อารยเมธีศท.023333820supanida@most.go.th[REGISTRY]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นายเสถียร บุตตะกะศท.023333700 ต่อ1111sathain@most.go.th[REGISTRY]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[REGISTRY]
นางสาวเพ็ญนภา โมกขะรัตน์ศปท.02-333-3761pennapa.m@most.go.th[REGISTRY]
นายดุษกร อรรจน์อังกูรศลช.0899253145dusakorn_a@tcels.or.th[CONFIRMED]
นายธนาเศรษฐ์ วีระธราพัฒน์ศลช.0873230760tanaset@tcels.or.th[CONFIRMED]
นายนิธิทัศน์ ชาญสมรสกสว.022788212nititas@trf.or.th[REGISTRY]
นายกำธร จุฑารัตนพันธ์สค.0 2333 3770kamthorn@most.go.th[CONFIRMED]
นางพัชริน พรมสุภาสค.023333769patcharin@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอธิการ ทองวัฒน์สซ.66819671649athikarn@slri.or.th[CONFIRMED]
นายดนัย วงษ์เนตรสทน.0813456797danai@tint.or.th[REGISTRY]
นางสาวทิพย์ชนก สายแผ้วสทน.0862324845tipchanoks@tint.or.th[REGISTRY]
นายสุรณัฐ มูฮำหมัดสทน.0222222222suranut@tint.or.th[REGISTRY]
นายศักดิ์ชัย จงยิ่งเจริญยศสนช.02-6446000#308it@nia.or.th[REGISTRY]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอุทัยวรรณ จงรุจิโรจน์ชัยสนย.02 333 3700 ext. 5012uthaiwan@mhesi.go.th[CONFIRMED]
นางสาวจันทนา ฉิมแฉ่งสบค.02-333-3752juntana.ch@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวประวีณา สว่างจิตต์สบค.023333755praweena@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวอุทัยวรรณ รักผลสม.023333892uthaiwan.l@most.go.th[REGISTRY]
นายจิรพัฒน์ สุมานนท์สวทช.025647000jirapat@nstda.or.th[REGISTRY]
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์สวทช.025647000boonlert@nstda.or.th[REGISTRY]
นางสาววิลาสินี เทพสุนทรสวทช.0825790790wilasinee@nstda.or.th[REGISTRY]
นายสิริชัย คงมีสส.023333923sirichai.k@mhesi.go.th[REGISTRY]
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญสส.023334062ekapong@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวชญานิศฐ์ พิมพ์ทนต์สสน.026427132chayanit@haii.or.th[REGISTRY]
นายอดิเทพ ไชยรุ่งเรืองสสน.026427132 #508aditep@haii.or.th[REGISTRY]
นางสาวบุษกร อำไพพัสตร์สอ.020395678busakorn.amp@mua.go.th[CONFIRMED]
นางสาวประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์สอ.020395676prapatsorn.thi@mua.go.th[CONFIRMED]
นางสาวพัทธนันท์ บังคมเดชสอ.023333740pattanan.b@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางเสาวนีย์ สระบัวสอ.02-3330736saowanee8@most.go.th[REGISTRY]
นายธงชัยรัฐฐ์ เครือมณีสอวช.087-1823223thongchairat@sti.or.th[REGISTRY]
นายอาศิร จิระวิทยาบุญสอวช.0817359243asira@nxpo.or.th[CONFIRMED]
นายนรินทร์ ปั้นเทียนอพ.025779999ต่อ1305narin@nsm.or.th[CONFIRMED]
นายวาทิต พิรุณรัตน์อพ.025779999#1471wathit@nsm.or.th[CONFIRMED]
นายวิชัย เพ็ญศักดิ์สงวนอพ.025779999wichai@nsm.or.th[CONFIRMED]
นายวุฒิชัย เกตุพรมอพ.025779999wuttichai@nsm.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน