หลักสูตร : สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe Captivate

หลักสูตร สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Adobe Captivate
วันที่อบรม : 08 ส.ค. 2554 ถึง 10 ส.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นายเฉลิมสิน เพิ่มเติมสินปส.02 5967600 ต่อ 2414chalermsinp@yahoo.com[CHECK-IN]
นายสิทธิชัย สราวุธานุกุลวว.025779361sitichai@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางกิตติพร เหล่าแสงธรรมวศ.022017347-9kittiporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจารุพัตร์ ภควัตชัยวศ.0805445569lamayjung@hotmail.com[CHECK-IN]
นางจิตตกานต์ อินเที่ยงวศ.02-2017322, 02-2017128Jittakant@dss.go.th[CHECK-IN]
นางณฐลมนต์ ปัญญวัฒนกิจวศ.0875906940nathalamon@dss.go.th[CHECK-IN]
นายธนากร จูหลีวศ.0897902489ohohae8@hotmail.com[CHECK-IN]
นางนฤมล พูลผลอำนวยวศ.02-2017080narumon@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมาศสุภา ทองนาควศ.022017322Madsu_thong@hotmail.com[CHECK-IN]
นายวชิระ กองเป็งวศ.0858796230sonut_donut@hotmail.com[CHECK-IN]
นายศักดิ์สิทธิ์ ดีอ่ำวศ.022017322guitar1982@windowslive.com[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธันยาภรณ์ บรรเทาศท.023333813littlekif@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปพิชญา นิเทศศท.023333700papitchaya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลทิพย์ อริยะเครือศท.023333814wimonthip@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิกานต์ ทายิดาศท.02-64852366sasikan@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายดุษกร อรรจน์อังกูรศลช.0899253145dusakorn_a@tcels.or.th[CHECK-IN]
นายนนท์ธวัช กองกล้าสทอภ.0982474443nontawat@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวลีลาวรรณ สุเทพารักษ์สทอภ.0-2141-4617leelawan@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิตา นุ่มสุวรรณสทอภ.0861367190sujita@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ ศิริขันธ์สทอภ.0865127277athit@eoc.gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวดรุญณี แก้วสระแสนสร.023333836ต่อ3712darunnee1@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรวรรณ รักษาสังข์สร.023333713worawon.r@most.go.th[CHECK-IN]
นางดารนี ศุภธีรารักษ์สส.02-33337009ต่อ 3950daranees@most.go.th[CONFIRMED]
นายภูสิทธิพงษ์ คุณดิลกวัฒนะสส.02-33337009ต่อ 3951phusittipong@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมบัติ สมศักดิ์สส.02-3333956sombat.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุจิรัส สังข์ทองสส.02-33337009ต่อ 3956suchirasa@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน