หลักสูตร : การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R Gui

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติยุคใหม่ด้วย R Gui
วันที่อบรม : 07 ส.ค. 2562 ถึง 09 ส.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผาปส.025967600 ต่อ 2123darunwan.c@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยะวรรณ กฤษณังกูรปส.025967600 ต่อ2425piyawan.k@oaep.mail.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพิมล สุดเสือปส.025967600pornpimon.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวลีดา มิตรายนปส.0865464645puji_jung@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุพัฒศร แก้วมงคลปส.025967600-2122supatsorn.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศยามน ไชยปุรณะวช.0222222222dummy@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุดารัตน์ สายเพียรวช.025791370sudarat.s@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเบญจพร บริสุทธิ์วศ.022017449benchaporn@dss.go.th[CHECK-IN]
นายวชิรพันธุ์ พันธุ์กระวีวศ.02-2017216wachirapun@dss.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายเอกวัฒน์ กรุดสอนสกน.023333700 ต่อ 4072ekawar.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนพวรรณ รัตนเดโชสทน.02401 9889 ext. 1910noppawan@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีนาคสทน.0811454631saowaluk@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิดารา พูภักดีสนย.023333870sasidara.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายจีราวุฒิ มีการสอ.020395676dummy@mua.go.th[CHECK-IN]
นายยุทธนาวี ขอสุขสอ.020395676yutthanavee.kho@mua.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเกศมณี รัตนเลิศนุสรณ์สอวช.0891251742ketmanee@sti.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน