หลักสูตร : การใช้ประโยชน์จาก Big Data

หลักสูตร การใช้ประโยชน์จาก Big Data
วันที่อบรม : 09 ส.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจาก สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัยกก.0851451200limawatanachai@hotmail.com[CONFIRMED]
นางณัชกานต์ นาคแก้วปส.0895134645nong_cedia@hotmail.com[REGISTRY]
นายนวภัทร์ ขันธ์ต้นธงปส.025967600ต่อ 4209navapat.k@oap.go.th[CONFIRMED]
นางสาวปราณณิชา หงส์พิทักษ์พงศ์ปส.0922754344prannicha.h@oap.go.th[REGISTRY]
นายปราลม จาดโห้ปส.02-596-7600 ต่อ 4107pralom.j@oap.go.th[CONFIRMED]
นางสาวอารีรัตน์ นาคราชปส.0944542468areerat.n@oap.go.th[REGISTRY]
นายวโรดม ขวัญเผือกมว.0817343672varodome@nimt.or.th[CONFIRMED]
นายสุภัทร พัฒนกุลมว.025775100suphatp@nimt.or.th[CONFIRMED]
นายอรรถกร ลัดเลียวช.0896137310atthakorn.l@nrct.go.th[CONFIRMED]
นายภัทราวุฒิ แสงศิริวว.025779351pvs@tistr.or.th[REGISTRY]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[REGISTRY]
นายกาญจน์ กมลบริสุทธิ์สทอภ.021414528karn@gistda.or.th[CONFIRMED]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวกนกรัตน์ ประสพภักดีสวทช.0897620789kanokrat@nstda.or.th[CONFIRMED]
นางสาวจารุจิตร สิทธิปรุสวทช.096-796-6659jarujit.sittiparu@nstda.or.th[CONFIRMED]
นายฐาปณัฐ โสภณสวทช.025647000 ต่อ 1218thapanat@nstda.or.th[CONFIRMED]
นางสาวภิญญดา พงศ์อารีสวทช.0869929097pinyada.pon@biotec.or.th[CONFIRMED]
นางสาวเมทินี ประภาประไพสวทช.0818370128Maytinee@nstda.or.th[CONFIRMED]
นางสาววันทนีย์ บุญเขตร์สวทช.084-3622942wp8448@gmail.com[CONFIRMED]
นางสาววาริน โน๊ตชัยยาสวทช.025647000warin.not@nstda.or.th[CONFIRMED]
นายสรรชัย นิจสุนกิจสวทช.025647000 ต่อ 1247sunchai@nstda.or.th[CONFIRMED]
นางสาวสุกฤตา อุดมสวทช.0816193607sukritta@nstda.or.th[CONFIRMED]
นางสาวสุรีรัตน์ มีภู่สวทช.0650974353sureerat.mee@nstda.or.th[CONFIRMED]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.0 2333 3738petcharat@most.go.th[CONFIRMED]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CONFIRMED]
นางสาวชนิดา แสนสะอาดสอวช.0869324478chanida@sti.or.th[CONFIRMED]
นายนรชัย รังสีวิจิตรประภาสอวช.0892447792norachai66@gmail.com[REGISTRY]
นายศักรพงษ์ วรรณวัฒนาสอวช.021095432 ต่อ 318sakkrapong@nxpo.or.th[REGISTRY]
นายศุภวัฒน์ โชคสวัสดิ์ไพศาลสอวช.08XXXXXXXXsupawat@sti.or.th[CONFIRMED]
นายอารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนาสอวช.0981544459arum@nxpo.or.th[REGISTRY]
นางชลภัสส์ มีสมวัฒน์อพ.025779999#1475chonlaphat@nsm.or.th[CONFIRMED]
นายมนตราชัย กลั่นบุบผาอพ.025779999 ต่อ 1301montrachai@nsm.or.th[CONFIRMED]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน