หลักสูตร : การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint

หลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft PowerPoint
วันที่อบรม : 16 ธ.ค. 2562 ถึง 18 ธ.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศิริยากร อุดมลาภตร.0958572187siriyakorn.a@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางกัญญา ศรีนวลชาตินก.023333927kanya@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรัชญากานต์ โหมเพ็งปส.0873132392pratchayakan.h@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร บัวทองวช.0950914479knp.buatong@gmail.com[CHECK-IN]
นายกษิดิ์เดช บุรถาวรวช.0646396151kasidach.kb@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวณัฐฐาวีรนุฎ จันทร์แจ่มวช.02-561-2445 ต่อ 827natthaweeranuch.j@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนพร เจริญสุขวช.025612445 - 704tanaporn.c@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุรภา แย้มสีวช.02-5791370-9 ต่อ 527mamsurapha25@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาววัชรีวรรณ ทรัพย์รุ่งเรืองวว.025779539wadsharewon@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายเภสัช สุวรรณประเสริฐวศ.022017415pasat@dss.go.th[CHECK-IN]
นายวรพงษ์ เจนธนกิจวศ.022017163woraphong@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[CHECK-IN]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายประสงค์ สุขสมสกสว.022788200 ต่อ 8371prasong@trf.or.th[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นายฐานพล พวงมาลีสทน.0850276766taamturi.tint@gmail.com[CHECK-IN]
นางวีณารัตน์ ลาภถาวรสทน.0871005396yuylingie@gmail.com[CHECK-IN]
นายศรัณร์พงศ์ คำศรีสุขต์สนย.023333855saranpong.k@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐวุฒิ เทียมแสนสส.0830400832nutthawut.t@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภาภัค ทิวเสถียรสส.023333928papak.t@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิวพา สิริจามรสส.0849245363siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวช่อผกา อินทะเสโนสอ.0968840739ichopaka@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์สอ.020395676prapatsorn.t@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวพรพรรณ ขวัญกิจไมตรีสอ.022222222xx@mua.go.th[CHECK-IN]
นางสาววินันดา แสงทองสอ.0915518915 , 026105293jownang@hotmail.com[CHECK-IN]
นายณัฐกิจ บัวโตสอวช.0931248919natthakit@nxpo.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสุภาวดี สอดสีสอวช.0913842274suphawadee@nxpo.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน