หลักสูตร : สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form

หลักสูตร สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วย Google Form
วันที่อบรม : 18 พ.ย. 2562 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุล

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวเกศดาว เกิดพิทักษ์กก.023333700 ต่อ 4043ketdao.k@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายกรวีร์ แซ่เจี่ยปส.0921290950,025967600 #1406korawee.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกัลยารัตน์ ประทับกองปส.0884977596Kanlayarat.p@oap.go.th[CHECK-IN]
นายนภดล ศรีใจวงศ์ปส.025967600 ต่อ 1126napadon.s@oap.go.th[CHECK-IN]
นายปราลม จาดโห้ปส.02-596-7600 ต่อ 4107pralom.j@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมใจ ยกทรัพย์ปส.025967600 ต่อ 1216somjai.y@oap.go.th[CHECK-IN]
นายเชาว์ เชื้อบุญยืนวช.025612445 ต่อ 836xxxx@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐนันท์ ทรัพย์เที่ยงวช.025612445 ต่อ 836xxxx@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนงนุช ขนอมวช.025612445 ต่อ 836xxxx@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร ปรีเปรมวว.0971684666kanokporn_p@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวดิศลิน กอบวิทย์กรณ์วว.025779539dissalin@tistr.or.th[CHECK-IN]
นายธันยกร อารีรัชชกุลวว.025779085thanyakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพจนา คุณธารณวศ.022017219potchana@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสุวิมล รัตโนดมสทน.0869069108suvimol@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวศรีประภาฬ ปฏิภาณจำรัสสนก.0852417883sripaporn@gmail.com[CHECK-IN]
นายประชารัฐ พิชัยชมสนย.023333874pracharat.p@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภณิตา เกื้อกูลวงศ์สนย.023333871panita.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอัญชลี เหง้ามูลสนย.023333968aunchalee.n@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสุภัทรา โพธิ์รัศมีสบค.0886910909suphattra.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางคัทลียา สุเมฆะกุลสส.023333929kattaleeya.n@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวภาภัค ทิวเสถียรสส.023333928papak.t@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศิริเบญจารัตน์ ฮาวต่อมแก้วสส.023333917siribenjarut.h@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนรินทรา ธัญญาวุฒิสอ.020395679narintra.tan@mua.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนิลิณ บุณดีสอ.0924424163nilin.dee@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวเบญจวรรณ ปิตินทรางกูรสอ.026105427hrm.ohec@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปัทมา อุปพงษ์สอ.020395598yingpatm@gmail.com[CHECK-IN]
นายชาคร ปรีชาอพ.0926416087chakon.100339@gmail.com[CHECK-IN]
นายอดิศร ละใบยูซบอพ.0858907220adisorn@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน