หลักสูตร : วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Google Analytics และ Facebook Page

หลักสูตร วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วย Google Analytics และ Facebook Page
วันที่อบรม : 23 ธ.ค. 2562 ถึง 25 ธ.ค. 2562 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวดรุณวรรณ ชื่นบุบผาปส.025967600 ต่อ 2123darunwan.c@oap.go.th[CHECK-IN]
นายนิรันดร บัวแย้มปส.0804590311t_lookchin@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวชิดชนก ผาลาภวช.0848105801chidchanok2268@hotmail.com[CHECK-IN]
นายพิชยา เปาะและวช.025612445-703phichaya.p@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวจุฑารัตน์ ทองเล็กวว.025779000-9355metooza@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวจิตลดา คณีกุลวศ.0897914073mook_1989@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพรรษชล รัตนปาณีวศ.022017285passachon@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวฐิติพร พงศ์พานิชศท.023333828้thitiphorn.p@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.023333700 ต่อ 7001boorana.s@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นายสุภวัฒน์ ไชยธัญสวัสดิ์ศท.023333700 ต่อ 7001supawat.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอภินันทน์ เสริมศรีศท.0833176532apinan.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาวรัตนวดี เศรษฐจิตรสกสว.022788200 ต่อ 8298rattanawadee@trf.or.th[CHECK-IN]
นายคณา รักษาบุญสตป.0882536398khanatak@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวชนิชา ชัยภูมิธนโชคสตป.0836970949sineinfinity@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัยสตป.0851451200limawatanachai@hotmail.com[CHECK-IN]
นายจักรกฤช แสงกรกฎสทน.0869945615chakrit@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปณิธา รื่นบรรเทิงสทน.0844380515panita_tint@yahoo.com[CHECK-IN]
นายศิริพงศกร ชูสังข์สนก.0819187565mitbluesky@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนันท์นลิน เห่งรวยสนผ.020395599,0851340005plan.ohec@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอนุสรา ทองเอี่ยมสนย.023333857anusara.t@most.go.th[CHECK-IN]
นายอรัญรักษ์ ตระกูลชัยศรีสบค.023333749arunruk.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชลธิชา ประทุมทองสยต.026105463gamevizaa@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวนรินทรา ธัญญาวุฒิสอ.0805565266narintra.tan@mua.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิจิตรา อุ่นละออสอ.020395679wijitaraunlaor@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวลัดดาวรรณ เจริญศิริวัฒน์สอว.023333700laddawan.c@most.go.th[CHECK-IN]
นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษสอว.02-333-4056watanachak.p@most.go.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน