หลักสูตร : เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเอกสาร PDF อย่างมืออาชีพ
วันที่อบรม : 19 พ.ย. 2562 จำนวนวันอบรม : 1 วัน
วิทยากร : วิทยากรจากภายนอก

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวศิวาลักษณ์ กลีบเมฆกก.023334043siwaluk.k@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอรฉัตร นาครภัฏกพร. (ด้าน ววน.)023333972orrachart.n@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอลิษา กลิ่นประทุมกพร. (ด้าน ววน.)023333700alisa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวมณีนุช แสงน้ำตร.026105239maneenuch.s@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนัยนา จรทะผาปส.025967600-2121naiyana.j@oap.go.th[REGISTRY]
นางสาวลีดา มิตรายนปส.0865464645Leejan.pk@gmail.com[CHECK-IN]
นางขวัญชนก ประเสริฐนิธิบูรณ์มว.0891664240khwanchanok@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกัลยารัตน์ วิสมลวช.025612445 ต่อ 836xxxx@nrct.go.th[CHECK-IN]
นายเอกลักษณ์ เขม้นกิจวช.025612445 ต่อ 836xxxx@nrct.go.th[CHECK-IN]
นายธันยกร อารีรัชชกุลวว.025779085thanyakorn@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธิราวรรณ นาคามดีวว.025779082tirawan@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางบุญเรียม น้อยชุมแพวว.0891097578boonriam@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเปรมรัตน์ เฉลิมพักตร์วว.025779082premruth@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวพิชญาภา ราชธรรมมาวศ.022017219phitchayapa@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสว่างจิตต์ กันศักดิ์วศ.022017190sawangjit@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกรรณิการ์ กลิ่นธูปศท.023333700 ต่อ 7001kannika.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.023333700 ต่อ 7001boorana.s@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปวีณา ฉายอรุณศท.023333828paweena.c@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปิยะพร ใจมั่นสกสว.022788200 ต่อ 8418piyaporn@trf.or.th[CHECK-IN]
นางสาวมินตรา พิมพะบุตรสกสว.022788200 ต่อ 8371mintra@trf.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจงดี หามาลีสนก.026105426pu_kuva@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวฉัตรสิริน เทพเกลี้ยงสนผ.0654629365wor_waan@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวฉัตต์ธิดา บุญโตสนย.023333870chattida@m.com[CHECK-IN]
นางสาวจิตรานุช โตอดิเทพย์สปคร.0233337000jitranuch.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววีราวัลย์ ปรีชาสิทธิคุณสส.0845467817kea_mi@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวอังคณา สีจำปีสส.0896989370Angkana.s@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายธัชนนท์ บุญหล้าสสก.023333729thatchanon.b@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายไกรพิชญ์ ทรัพย์ยืนยงสอ.0820888321kraipitch.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวนรินทรา ธัญญาวุฒิสอ.020395679narintra.tan@mua.go.th[CHECK-IN]
นางเพชรรัตน์ นกอยู่สอ.0 2333 3738petcharat@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนุสรณ์ กลีบเมฆสอ.023333722anusorn.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายชาคร ปรีชาอพ.0926416087chakon.100339@gmail.com[CHECK-IN]
นายอดิศร ละใบยูซบอพ.0858907220adisorn@nsm.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน