หลักสูตร : สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Drupal

หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ในพริบตาด้วย Drupal
วันที่อบรม : 22 ส.ค. 2554 ถึง 26 ส.ค. 2554 จำนวนวันอบรม : 5 วัน
วิทยากร : วิทยากร

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวพิมพ์ภัทรา ศรีสุขโขปส.0818489295s_srisukho@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางจิตตกานต์ อินเที่ยงวศ.02-2017322, 02-2017128Jittakant@dss.go.th[CHECK-IN]
นายธนากร จูหลีวศ.0897902489ohohae8@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวมาศสุภา ทองนาควศ.022017322Madsu_thong@hotmail.com[CHECK-IN]
นายวชิระ กองเป็งวศ.0858796230sonut_donut@hotmail.com[CHECK-IN]
นายวีระ สวนไธสงวศ.022017347weera@dss.go.th[CHECK-IN]
นายศักดิ์สิทธิ์ ดีอ่ำวศ.022017322guitar1982@windowslive.com[CHECK-IN]
นางสาวอัคริมา บุญอยู่วศ.022017285akarima@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาวกนกพร สีหวังศท.023333700#1133kanokporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปพิชญา นิเทศศท.023333700papitchaya@most.go.th[CHECK-IN]
นายพิทักษ์ คำแหงพลศท.0872232454pitak.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูษิต โพธิ์แสงศท.023333821pusit@most.go.th[CHECK-IN]
นายสมชัย บุรีรักษ์ศท.0808868597somchai.b@most.go.th[CHECK-IN]
นายอนาวิล อมรเดชากุลศท.023333815anawin@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายดุษกร อรรจน์อังกูรศลช.0899253145dusakorn_a@tcels.or.th[CHECK-IN]
นางสาวเกศรา เหมือนโสภาสทน.08-0831-4828k_eee_d@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสุภาวดี แก้วกล้าสทอภ.0988253645supawadee.k@gistda.or.th[CHECK-IN]
นายอาทิตย์ สมวาทีสทอภ.021414517arthit@gistda.or.th[CHECK-IN]
นางสาวปนัดดา หงษ์เงินสบค.023333749panadzaa@hotmail.com[CHECK-IN]
นางสาวปิยาภรณ์ โรจน์เจียงสบค.023334087piyaporn@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวดรุญณี แก้วสระแสนสร.023333836ต่อ3712darunnee1@most.go.th[CHECK-IN]
นายณัฐเขต หมูทองสส.023333700AAA@AAA.com[CONFIRMED]
นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวรสส.023333700nuchanat@most.go.th[CHECK-IN]
นายภูสิทธิพงษ์ คุณดิลกวัฒนะสส.02-33337009ต่อ 3951phusittipong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวรุจิรา ขันติมนต์สส.02-33337009ต่อ 3916rujira@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาววิมลศิริ ทองแตงสส.023333918vimonsiri_t@most.go.th[CONFIRMED]
นายสมบัติ สมศักดิ์สส.02-3333956sombat.s@most.go.th[CONFIRMED]
นายสรรณพ นาควานิชสส.02-3333954sannop@most.go.th[CONFIRMED]
นายสุเมธ บุญเอื้อสสก.023337000sumate@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายจงเจริญ โกมลหิรัณย์สสน.0814021235jongjaroen@haii.or.th[CHECK-IN]
นางสาวจิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริสสน.02-642-7132 Ext 410jittiporn@haii.or.th[CHECK-IN]
นายอดิเทพ ไชยรุ่งเรืองสสน.026427132 #508aditep@haii.or.th[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน