หลักสูตร : เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft Excel

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูล ด้วย Microsoft Excel
วันที่อบรม : 15 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 จำนวนวันอบรม : 3 วัน
วิทยากร : UNKNOWN

รายชื่อผู้เข้าอบรม

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญกก.043203532 ต่อ 105thanyarat.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอลิษา กลิ่นประทุมกพร. (ด้าน ววน.)023333700alisa.k@most.go.th[CHECK-IN]
นายพัชรนัทธ์ คชชาปส.0867021441phatcharanut.k@oap.go.th[CHECK-IN]
นางสาวทิพยฉัตร พุทธินันทน์มว.025775100thiphayachat@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวอุไรวรรณ สนหอมมว.025775100 ต่อ 4220uraiwans@nimt.or.th[CHECK-IN]
นางสาวกฤษณา วัฒนะวช.0638074958kristna.w@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวณัฐฐาวีรนุฎ จันทร์แจ่มวช.025798689์natthaweeranuch.j@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปุณยานุช แดงจะนะวช.025791370-9 ต่อ 304punyanuch.d@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางพรพรรณ์ องอาจวช.0876664589jeed.nrct@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาววรรณี จิตต์มั่นคงกุลวช.025612445wannee.j@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุมาพร โควงษ์วช.025791370 - 9 ต่อ 308umaporn.k@nrct.go.th[CHECK-IN]
นางสาวชนกธมน สุขศรีวว.025779356chanok_t@tistr.or.th[CHECK-IN]
นางสาวธนัชชา ทองระย้าวศ.022017236THANATCHA@dss.go.th[CHECK-IN]
นางสาววรรณาทิพย์ เติมมหาวงษ์วศ.022017436wannathip@dss.go.th[CHECK-IN]
นายณัฎฐพงศ์ เจนจตุรานนท์ศท.023333700 ต่อ 7003natthapong@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวบูรณา สืบคุณะศท.023333700 ต่อ 7001boorana.s@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวปรียาพร ตันติภัทรกุลศท.0832936226preeyaporn.t@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวศศิมา ศรีเล็กศท.0949569196sasimasrilek@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวสาวิตรี ด่านสมัครศท.0929464099sawitree.d@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอภินุช นาครภัฎศท.023333700 ต่อ 7001apinuch.n@most.go.th.[CHECK-IN]
นางสาววีราวัลย์ ปรีชาสิทธิคูณศวภ.023333928veerawan.p@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวธัญญา อ่อนระยับสกสว.022788200 ต่อ 8415thunta@trf.or.th[CHECK-IN]
นายธนาพล อยู่เย็นสทน.0840582939thanapon@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวนพวรรณ รัตนเดโชสทน.02401 9889 ext. 1910noppawan@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวประริญา รำไพสทน.022222222prariya@tint.or.th[CHECK-IN]
นางสาวสมจิตร์ ลังบุบผาสทน.0897759823somjitl@tint.or.th[CHECK-IN]
นายณรงค์ฤทธิ์ วารีสนผ.0922469791wareenarongrit@gmail.com[CHECK-IN]
นางสุภัทรา โพธิ์รัศมีสบค.0886910909suphattra.m@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวอุไร ทองดอนตันสพน.0909718346kunchayearth@gmail.com[CHECK-IN]
นางสาวพิมพญา ลัทธิคุณสม.023333901pimpaya.l@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นางสาวสมปรารถนา โภคเกาะสม.0831492130sompradtana.p@mhesi.go.th[REGISTRY]
นางสาวอัญชลี พรมชาติสม.02-3333907aunchlee.p@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธนพร นวลนุกุลสยต.023545613thanaporn.nua@mua.go.th[CHECK-IN]
นางสาวธมลวรรณ ทองประกอบสร.023333716thamolwan.t@most.go.th[REGISTRY]
นางสาวศิวพา สิริจามรสส.0849245363siwapa.s@most.go.th[CHECK-IN]
นางสาวเณศรา ทวีรัตนปัญญาสอ.020395679netsara.t@mhesi.go.th[CHECK-IN]
นายอาศิร จิระวิทยาบุญสอวช.0817359243asira@nxpo.or.th[CHECK-IN]
นายชาคร ปรีชาอพ.0926416087chakon.100339@gmail.com[CHECK-IN]
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล สังกัด Tel. E-mail
REGISTRY : ผู้ใช้งานลงทะเบียน
CONFIRMED : ผู้ใช้งานตอบรับเข้าการฝึกอบรม
CHECK-IN : ผู้ใช้งานเข้ารับการฝึกอบรม'
WITHDRAW : ผู้ใช้งานขอถอนการฝึกอบรม
PASSED : ผู้ใช้งานผ่านการประเมิน
FAILED : ผู้ใช้งานไม่ผ่านการประเมิน